Ανακάμπτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Την επιτυχή ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και τις θετικές τάσεις ανάκαμψης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τα έτη 2018-2019  περιλάμβαναν οι αποσκευές της ελληνικής αποστολής της ΓΣΕΒΕΕ και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων μετά την επιστροφή της από το Ελσίνκι.

 Οι επιστημονικές συνεργάτες Ηλίας Γεωργόπουλος  από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ο Pablo García Valdecasas από την περιφέρεια της Μαδρίτης, ανέλυσαν την σημασία του έργου για τις χώρες τους και τις ανάγκες τις οποίες καλύπτει και περιέγραψαν την διαδικασία με την οποία η Έγκαιρη προειδοποίηση εντάχθηκε σαν υπηρεσία στην στρατηγική των δύο χωρών (στην Ελλάδα ψηφίστηκε ο νόμος για τις Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων).  

Οι παρουσιάσεις έγιναν υπό διαφορετικό πρίσμα ανάλυσης, ήτοι για την μεν Ελλάδα, πώς δύο φορείς Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, εισηγήθηκαν  και εξασφάλισαν τη συνέχιση του έργου σε επίπεδο εθνικού μηχανισμού, για δε την Ισπανία, πώς το Δημόσιο (Περιφέρεια της Μαδρίτης) εισέπραξε την αναγκαιότητα και ενέταξε το έργο στην στρατηγική της.

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε από τον δανό συντονιστή Morten Moller για να ακολουθήσει μια θεματική παρουσίαση της σε βάθος ανάλυσης σημασίας των εθελοντών μεντόρων από την πλευρά της Ewelina Pisarczyk, μέντορος από την Πολωνία, καθώς και για τις καλές πρακτικές της συνέχισης του έργου με την ίδρυση εθνικής (στην Ελλάδα) και Περιφερειακής (στην Ισπανία) δομής.

Γενικότερα, στη φετινή συνεδρίαση συζητήθηκαν σύγχρονα θέματα που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπως η ψηφιακή επανάσταση, η διεθνοποίηση των ΜΜΕ, οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, οι ρυθμίσεις της ενιαίας αγοράς, οι πράσινες επενδύσεις.

Παράλληλα με τα κεντρικά θέματα διοργανώθηκαν ξεχωριστές συνεδρίες ενημέρωσης και με ειδικά θέματα που αφορούσαν τη Πράσινη συμφωνία για τις ΜΜΕ, τη βιώσιμη χρηματοδότηση των επενδύσεων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής κλίμακας των ΜΜΕ και την προσαρμογή των παραδοσιακών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.

 Την τελευταία μέρα δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία και αναλύσεις για την περίοδο 2018-2019, ενώ παράλληλα επιχειρεί και μια πρόγνωση των πιο αξιοσημείωτων μακροοικονομικών και μικροοοικονομικών τάσεων που θα ακολουθήσουν.

Ετήσια έκθεση για τις ΜΜΕ

Γενικότερα, σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση για τις ΜΜΕ, τα  σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν την περίοδο αυτή καταγράφονται παρακάτω:

1) Οι τάσεις ανάκαμψης των ΜΜΕ στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι βελτιούμενες για τις χώρες μέλη. Η συνεισφορά των ΜΜΕ στην αύξηση της απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας ήταν θετική για όλες τις χώρες, για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε το διάστημα 2017-2018 κατά 4,1% και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,8%.

2) Για το 2020, αναμένεται μεγέθυνση της προστιθέμενης αξίας κατά 4,2% και της απασχόλησης κατά 1,4%. Ωστόσο, οι γενικές διεθνείς μακροοικονομικές τάσεις, όπως καταγράφονται σήμερα φαίνεται ότι ίσως περιορίσουν τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3) Η σημαντική βελτίωση στη συνεισφορά στην αυξημένη προστιθέμενη αξία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι ευνοήθηκαν από τη σταδιακή έξοδο από την κρίση. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι παράλληλα με τα βασικά οικονομικά μεγέθη που εμφανίζουν βελτίωση, καταγράφεται αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας στις ευρωπαϊκές ΜμΕ.  

4) Στοιχείο που δημιουργεί προβληματισμό είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης προκαλείται σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε κλάδους χαμηλής έντασης γνώσης.

5) Η ανάπτυξη και η εισαγωγή καινοτομίας από τις ΜμΕ ποικίλει στις χώρες μέλη ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο και το εύρος εφαρμογής, πιθανότατα εξ αιτίας της ετερόκλητης βιομηχανικής διάρθρωσης που διαθέτει η κάθε οικονομία.

6) Ορισμένες μικρές οικονομίες εμφανίζουν σημαντική δυναμική στην ανάπτυξη και προώθηση οικοσυστημάτων καινοτομίας με δραστηριότητες υψηλής εξειδίκευσης (Κύπρος, Μάλτα, χώρες Βαλτικής).

7) H κατεύθυνση της ετήσιας Έκθεσης ως προς τις πολιτικές προώθησης της καινοτομίας, υποδεικνύει μέτρα σε ευρύτερους άξονες ως προς την ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας των ΜμΕ, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε επίπεδο στοχευμένων εθνικών πολιτικών. Βασικό σημείο συνιστά κατ' αρχάς των εθνικών συστημάτων καινοτομίας σε όλα τους συστατικά μέρη αλλά και λειτουργίες (π.χ. διασύνδεση ερευνητικών φορέων με ΜμΕ).

Τα μέτρα συστημικού χαρακτήρα απαιτείται να συνδυάζονται με στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της καινοτομίας σε επίπεδο επιχειρήσεων μέσω εξειδικευμένων εργαλείων όπως κουπόνια καινοτομίας, φοροαπαλλαγές, ενίσχυση τεχνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, υποστήριξη σε θέματα καθοδήγησης και δικτύωσης. Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται στην ανάπτυξη ενδοεπιχειρησιακών στρατηγικών για την καινοτομία και στην προσαρμογή των προγραμμάτων του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση.