Πότε εφαρμόζεται το μέτρο αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Εργασίας, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης Μηταράκης.

   Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) δύναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

   α) Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό, μέσω ΑΠΔ, χωρίς να καταβάλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.

   β) Ο εργοδότης δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών, αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του.

   γ) Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε έξι τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες, αν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων και, ιδίως, αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών συνδυάζεται με:

   αα) Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή/και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή/και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού ή μέρους αυτού.

   ββ) Τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του υπευθύνου.

   γγ) Δημιουργία οφειλής με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων σε μικρό χρονικό διάστημα.

   δδ) Μη συμμόρφωση του οφειλέτη, μετά από άρση προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

   Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ.

   Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ για τον έλεγχο του εργοδότη, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης και την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

   Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του ΕΦΚΑ γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα αποτελέσματα του ελέγχου.

   Ο εργοδότης ενημερώνεται για την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

   Άρση του μέτρου

   Η άρση του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ γίνεται, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

   α)  Εξόφληση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με τις ΑΠΔ των χρονικών περιόδων αναστολής και παραλήφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ή

   β) ρύθμιση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών των ΑΠΔ των χρονικών περιόδων αναστολής που παραλήφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας που προσκόμισε ο εργοδότης και τα αποτελέσματα του ελέγχου του άρθρου 3 της παρούσας.

   Η άρση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ. Προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος του εργοδότη στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ για την παραλαβή της ΑΠΔ. Αν δεν υποβληθεί αίτημα από τον οφειλέτη, η άρση γίνεται αυτεπάγγελτα από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ, μετά την εξόφληση της συνολικής οφειλής.

   Οι ΑΠΔ των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμιση της οφειλής μέχρι την άρση της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές.