ΕΒΕΠ: Συμβουλευτικό εργαλείο για οικογενειακές επιχειρήσεις

Συμβουλευτικό εργαλείο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, με τις ενέργειες που απαιτούνται για να βρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις σε ζητήματα όπως η διαδοχή, η εταιρική διακυβέρνηση κά, σχεδιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, σε συνεργασία με την KPMG.

   «Για να αναπτυχθεί και να ευημερήσει μία οικογενειακή επιχείρηση, τονίζει το ΕΒΕΠ, θα πρέπει να αναγνωρίσει τη μοναδικότητά της, η οποία διαμορφώνεται από τη δυναμική της οικογένειας και τον τρόπο που τα μέλη της συνεργάζονται και λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις.

Στο πρώτο στάδιο της δημιουργίας της είναι το όραμα, το επιχειρηματικό πνεύμα και οι ικανότητες του ιδρυτή, που καθορίζουν την πορεία της.

Σε μεταγενέστερο όμως στάδιο, όταν περισσότερα μέλη της οικογένειας εμπλέκονται στην επιχείρηση, καθίσταται αναγκαίο για τη βιωσιμότητα και την ευημερία της, να υιοθετηθούν κανόνες, δομές και μηχανισμοί που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ τους, να συμφωνήσουν στους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς τους στόχους και να καθορίσουν έναν εποικοδομητικό τρόπο διαχείρισης των αλλαγών, που νομοτελειακά θα επέλθουν, τόσο στην οικογένεια όσο και στην επιχείρηση όπως:

   -Έγκαιρος σχεδιασμός της διαδοχής

   – Προετοιμασία της επερχόμενης γενιάς

    -Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και της οικογένειας

    -Φορολογική και νομική αντιμετώπιση με έγκαιρο σχεδιασμό

    -Οικογενειακή και εταιρική διακυβέρνηση

    -Στρατηγικός σχεδιασμός της οικογένειας για την ανάπτυξη της επιχείρησης

    -Διαχείριση των συγκρούσεων

    -Εποπτεία και λογοδοσία των διοικούντων

    -Επιλογή των κατάλληλων στελεχών εντός και εκτός οικογένειας

    -Εργασία μελών της οικογένειας στη επιχείρηση, κά.

   Σημειώνεται ότι πρόσφατα, η KPMG έθεσε στη διάθεση των επιχειρήσεων δωρεάν ένα εργαλείο «online» αυτοαξιολόγησης των δυναμικών των οικογενειακών επιχειρήσεων σε έξι βασικούς τομείς, που είναι: διαδοχή, διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ρίσκο, περιουσία και άνθρωποι.