ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε σώμα συγκροτήθηκε το δ.σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9/12/2019 της κας Πηνελόπης Λαζαρίδου ως νέου εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και του κ. Αθανασίου Σκορδά ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την σημερινή του συνεδρίαση ως εξής:

1. Γεώργιος Περιστέρης – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος,  εκτελεστικό μέλος

2. Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

3. Μιχαήλ Γουρζής – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,

4. Άγγελος Μπενόπουλος – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος  

5. Απόστολος Ταμβακάκης – Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Δημήτριος Αντωνάκος –  εκτελεστικό μέλος  

7. Εμμανουήλ Βράϊλας – εκτελεστικό μέλος  

8. Πηνελόπη Λαζαρίδου – εκτελεστικό μέλος

9. Εμμανουήλ Μουστάκας – εκτελεστικό μέλος

10. Γεώργιος Περδικάρης  – μη εκτελεστικό μέλος

11. Σπυρίδων Καπράλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

12. Αθανάσιος Σκoρδάς – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

13. Gagik Apkarian – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης ορίστηκε  ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος.

Τα Μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική υπηκοότητα πλην του κ. Gagik Apkarian, o  οποίος  είναι  Αυστραλός υπήκοος.

Η  θητεία  όλων των Μελών  λήγει  στις  30/6/2021 και το αργότερο την ημερομηνία έως την οποία πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση εντός του 2021.

Σημειώνεται ότι με την παρούσα απόφαση δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας που έχουν ανατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ.