Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το σχέδιο “ΗΡΑΚΛΗΣ”

Αυστηρές προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας, διαφάνειας και λογοδοσίας αυτών σε κάθε επίπεδο (συμβάσεις, τιμολογήσεις, τρόπος επικοινωνίας με δανειολήπτη κλπ.) για τις εταιρίες διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ζητά η ΓΣΕΒΕΕ με υπόμνημα αναφορικά με το νομοσχέδιο για το σχέδιο «Ηρακλής».

Όπως υποστηρίζει, η μέχρι σήμερα εμπειρία καταδεικνύει ότι παρά την ευνοϊκή συγκυρία για την ανάπτυξη αντίστοιχων οχημάτων ειδικού σκοπού, και διαχείρισης πακέτων κόκκινων δανείων με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, «πολλά σχήματα που λειτουργούν είναι αναποτελεσματικά και ενδεχόμενα στρεβλώνουν την ορθή διαχείριση ενός ούτως ή άλλως δύσκολου προβλήματος».

Επιπλέον, αναφέρει ότι οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να έχουν έδρα και εγκαταστάσεις και να φορολογούνται στην Ελλάδα και ζητά να υπάρξουν εγγυήσεις ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι τράπεζες από την μεταβίβαση και τιτλοποίηση των δανείων, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία και σε δανειοδοτήσεις των ΜΜΕ.

Η ΓΣΕΣΕΕ επαναλαμβάνει εξάλλου τα αιτήματα:

-Πριν τη μεταβίβαση της οφειλής τους, οι δανειολήπτες να έχουν δικαίωμα προτίμησης, το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου τους, ακόμα και σε σχετικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με αυτό της πώλησης σε εξωτερικό διαχειριστή.

-Οι δανειολήπτες να ενημερώνονται ως προς τη διαδικασία διαχείρισης του δανείου τους, τις χρεώσεις, διάφορα έξοδα, καθώς και επιτόκια.

-Να εφαρμοστεί η αρχή σύμφωνα με την οποία η ρευστοποίηση της εγγύησης του δανείου να σημαίνει αυτόματα λύση της συνολικής υποχρέωσης του δανειολήπτη.

-Να εφαρμοστεί ανώτατο όριο 30% επιπλέον της αξίας κτήσης της οφειλής από τον διαχειριστή, από την ρευστοποίηση της εγγύησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, σε περίπτωσης αγοράς από διαχειριστή μιας οφειλής σε ποσοστό π.χ. 50% της ονομαστικής της αξίας, εάν η ρευστοποίηση της εγγύησης που καλύπτει την απαίτηση καλύψει το 70% της ανωτέρω ονομαστικής αξίας, ο διαχειριστής να λάβει το 65% (=50%+30%*50%) και να επιστρέφει το υπόλοιπο 5% στον δανειολήπτη.

Η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει εξάλλου θετική σε σχέδια μείωσης των ΜΕΔ, στον βαθμό που αυτά αφενός συμβάλλουν στην δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας με αυξημένη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και αφετέρου λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές κοινωνικές συνέπειες που επιφέρουν στους δανειολήπτες.