Σημαντικά κέρδη για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2018

Κέρδη προ φόρων ύψους 404 εκατ. ευρώ κατέγραψαν το 2018 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι 364 εκατ. το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών.

   Τα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 176 εκατ. ευρώ από 314 εκατ. το 2017.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα που περιλαμβάνει τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 42 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2018, το σύνολο του Ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2018 τα 17,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,5% σε σχέση με το Ενεργητικό των ιδίων επιχειρήσεων για το 2017.

Οι επενδύσεις (13,9 δισ. ευρώ το 2018) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος (79,1%) του Ενεργητικού.

Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο 1,3 δισ. ευρώ (2017: 1,2 δισ.) και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν 3,4 δισ. ευρώ (2017: 3,7 δισ.).

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2018 για το σύνολο των ασφαλίσεων, ανήλθαν στα 12,9 δισ. ευρώ.