Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιών ύψους 260 εκατ. ευρώ από την Frigoglass Finance

Η Frigoglass Finance BV, θυγατρική της Frigoglass ABEE ολοκλήρωσε την προσφορά και έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875% και λήξης 2025 στις 12.2.2020.

Οι ομολογίες είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι απαιτήσεις από τις ομολογίες και τις εγγυήσεις είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των εγγυητριών θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Σημειώνεται ότι το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών.

Αναφορικά με την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, η Frigoglass θα αποπληρώσει το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης και εγγυημένων λήξης 2021 καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών με εξασφάλιση δεύτερης τάξης λήξης 2022. Οι αποπληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά την 13η Φεβρουαρίου 2020.