Αποφάσεις της Επ. Κεφαλαιαγοράς για το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

0
36

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τις 871/28.2.2020 και 872/4.3.2020 συνεδριάσεις του αποφάσισε:

•Την επέκταση της άδειας κεντρικού αντισυμβαλλόμενου της ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας επί δεικτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2012

•Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤΕΚ

• Την παροχή άδειας διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς στην εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ("ΕΧΕ"), σύμφωνα με το ν.4514/2018 και

•Την παροχή άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ και ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

• Τον καθορισμό ορίων θέσεων, σύμφωνα με τον Τίτλο IV του ν.4514/2018, στα παράγωγα επί εμπορευμάτων που θα διαπραγματεύονται στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ.