Συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία η ElvalHalcor παρά την κρίση

Θετικά ξεκίνησαν οι προοπτικές της ElvalHalcor για το 2020, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής. Ωστόσο, η εξέλιξη της επιδημίας του κορονοϊού, άλλαξε τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου στο πλαίσιο παρουσίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, στους αναλυτές των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2019.

Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, η πτωτική πορεία των ποσοτήτων σε πληττόμενες από την πανδημία χώρες λόγω επιβολής μερικών ή ολικών περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία) ανακόπηκε μερικώς από αύξηση των πωλήσεων σε άλλες χώρες, ή και κλάδους όπως της συσκευασίας τροφίμων και των φαρμάκων όπου παρατηρήθηκε άνοδος της ζήτησης, ενώ στους περισσότερους τομείς η υποκείμενη ζήτηση παραμένει προς το παρόν ικανοποιητική.

Η πανδημία, όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας και η αδυναμία ξένων τεχνικών να ταξιδέψουν στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα και τη μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων, όπως την έναρξη της λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου, η οποία πλέον αναμένεται να γίνει στα μέσα Μαΐου.

Επιπροσθέτως, υπογραμμίστηκε ότι ο όμιλος και η εταιρεία διαθέτουν επάρκεια για την χρηματοδότηση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη συμμετοχή της ElvalHalcor στην έρευνα για αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, και λαμβάνοντας υπόψη της εμπορικές της πρακτικές, αναμένει το αποτέλεσμα να είναι θετικό.

Όπως αναφέρθηκε, ο όμιλος και η εταιρεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε όποιες μεταβολές στη ζήτηση, αλλά διατηρούν αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ElvalHalcor παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, διατήρησε τους όγκους πωλήσεων, οδηγούμενη από την αναπτυξιακή πορεία στους πρώτους μήνες του 2019, τόσο στον κλάδο αλουμινίου, όσο και στον κλάδο του χαλκού, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και αυξάνοντάς τη σε εταιρική βάση.

Συνεπεία των ανωτέρω, ήταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor να παρουσιάσει μείωση κατά 3,5% για το 2019 και να διαμορφωθεί σε 2.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα διεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 165,2 εκατ. ευρώ για το 2018.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.