Μείωση 23,2% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2019

Το 2019 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 63 έναντι 82 το 2018,  παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,2% σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής  για την περίοδο 2010 – 2019 παρουσιάζει μείωση κατά 18,1%.

Ως προς τη  νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του  χρονικού διαστήματος 2010 – 2019, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο  ετήσιο ρυθμό μεταβολής 20,0% στις ατομικές επιχειρήσεις, 15,4% στις προσωπικές  εταιρείες και 17,7% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2019, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev.2), παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 38,1%, ακολουθούν  ο τομέας της μεταποίησης με 23,8%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής  καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 15,9% και ο τομέας των κατασκευών με 6,3%.

Τέλος, από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2010 – 2019 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο ετησίως, για 134 επαληθεύσεις βεβαιώνεται  παθητικό 773 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών  ανέρχονται σε 1.673.  

Επιπλέον, για την ανωτέρω περίοδο παρατηρείται μείωση στο μέσο ετήσιο ρυθμό  μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 10,5%, στο ποσό του παθητικού που  βεβαιώθηκε κατά 4,8% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά  17,1%.

Σημειωτέον πως τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της  Χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ  στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις  εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων  για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που  βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις.