Στις 17 Μαΐου επανεξετάζεται το αίτημα της ΔΕΠΑ περί απαλλαγών από δεσμεύσεις που έχει αναλάβει

Στις 17 Μαΐου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να επανεξετάσει το αίτημα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την απαλλαγή της από δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει αναλυτικά τα εξής: «Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 17 Μαΐου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Έκθεσης του Εισηγητή, κατά το άρθρο 25 παρ. 6 του Ν.3959/2011[1], το αίτημα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση και την τυχόν απαλλαγή της από τις Δεσμεύσεις που έχει αναλάβει δυνάμει της υπ' αριθ. 551/VII/2012 απόφασης ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ' αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016, 651/2017 και 723/2020 αποφάσεών της. Κατά την εισήγηση, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διαμορφωθείσες συνθήκες στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, εκτιμάται ότι οι υπ' αριθ. 1, 2, 4, 5, 6 και 7 δεσμεύσεις της υπ' αριθ. 551/VII/2012 απόφασης της ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν πλέον επιτελέσει τον σκοπό τους και, ως εκ τούτου, προτείνονται τα ακόλουθα: 

1. Να διαπιστώσει ότι έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίστηκε η υπ' αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις υπ' αριθ. 1, 2, 4, 5, 6 και 7 Δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ και

2. Να κάνει δεκτό το αίτημα της ΔΕΠΑ περί απαλλαγής της από κάθε μία εκ των ανωτέρω δεσμεύσεων.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών».