Τρ. Πειραιώς: Στα 257 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων στο α’ τρίμηνο

Κέρδη προ φόρων ύψους €257 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το α' τρίμηνο του έτους, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων (τα έκτακτα στοιχεία του 1ου 3μήνου 2021 αφορούν κυρίως σε €0,2 δισ. κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων και €0,8 δισ. προβλέψεις δανείων που σχετίζονται με σενάριο πώλησης πιθανότητας 50% για τα χαρτοφυλάκια Phoenix-Vega)

Συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε ζημιές ύψους 358 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρει αναλυτικά:

Χρηματοοικονομική εξέλιξη

•    Εκταμιεύσεις δανείων ύψους €2,1δισ. από την αρχή του έτους ως σήμερα
•    Καταθέσεις πελατών ύψους €50,4 δισ. Η καταθετική βάση επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα. Αύξηση των καταθέσεων κατά €0,8δισ. το 1ο 3μηνο 2021
•    Ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών (καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια) κατά €3,5δισ. τους τελευταίους 15 μήνες
•    Καθαρά έσοδα τόκων στα €366εκατ., +1% σε ετήσια βάση, λόγω βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων
•    Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €76εκατ., +7% σε ετήσια βάση, κυρίως από την εκταμίευση νέων δανείων, εργασίες bancassurance και κίνησης κεφαλαίων
•    Λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στα €218εκατ., μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση
•    Αύξηση 9% σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα €223εκατ.
•    Οργανικό έξοδο προβλέψεων στo 1,4% έναντι 1,9% το 1ο3μηνο 2020
•    Κέρδη προ φόρων στα €257 εκατ., εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων (τα έκτακτα στοιχεία του 1ου 3μήνου 2021 αφορούν κυρίως σε €0,2 δισ. κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων και €0,8 δισ. προβλέψεις δανείων που σχετίζονται με σενάριο πώλησης πιθανότητας 50% για τα χαρτοφυλάκια Phoenix-Vega)
•    Αποτελέσματα προ φόρων -€358εκατ. συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων στοιχείων

Κεφαλαιακή ενίσχυση με την επιτυχή ολοκλήρωση την αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

•    Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,38 δισ. στο τέλος Απριλίου 2021  
•    Σε εξέλιξη δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €1δισ., με €0,8δισ. να έχουν ήδη εξασφαλισθεί και €0,2δισ. προς ολοκλήρωση έως το 4ο3μηνο 2021
•    Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,5%, με δείκτη CET1 στο 15,4% σε proforma βάση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
•    Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 185%,δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 118% και δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 74%

Σε τροχιά εξυγίανσης του ισολογισμού σύμφωνα με το σχέδιο Sunrise

•    ΔείκτηςNPEστο 35%, proformaγια τις τιτλοποιήσεις ύψους €7δισ.Phoenix-Vega, με αναμενόμενη oλοκλήρωση των συναλλαγών εντός του τρέχοντος τριμήνου
•    Οι τιτλοποιήσειςNPESunrise 1 & 2 ύψους €11δισ.και οι πρόσθετες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων €1,5δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ώστε να ολοκληρωθεί η εξυγίανση του ισολογισμού και να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE στους επόμενους 12 μήνες
•    Οργανική ροή των NPEsκατά το 1ο 3μηνο 2021 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε:

«Καθώς η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα του Covid-19 και το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με ταχείς ρυθμούς, οι προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη ενισχύονται. Η Τράπεζα Πειραιώς εργάζεται συστηματικά με βάση το στρατηγικό σχέδιο Sunriseπροκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που αναμένεται να εκδηλωθεί από το τέλος του 2021, καθώς και την οικονομική ανάκαμψη που θα ακολουθήσει.

Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς του στρατηγικού μας σχεδίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς. Η εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει ότι η επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιό μας, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Επιπρόσθετα, από το σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών €1 δισ. κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα €0,8 δισ. έχουν ήδη διασφαλισθεί και τα υπόλοιπα €0,2 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 4ο τρίμηνο. Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Πειραιώς διατηρεί ισχυρό δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 17,5%.

Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPEs είναι σε τροχιά επίτευξης, με τις τιτλοποιήσεις NPEs Phoenix-Vega ύψους €7 δισ. να αναμένεται να αποαναγνωρισθούν από τον ισολογισμό του Ομίλου στο τρέχον τρίμηνο. Η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 1 ύψους €7 δισ. βρίσκεται στη φάση δεσμευτικών προσφορών και αναμένουμε το κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι το τέλος του έτους.

Επίσης, επιταχύνουμε την υλοποίηση συναλλαγών που θα συντελέσουν καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού, και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, όπως η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 2 ύψους €4 δισ. και η πώληση χαρτοφυλακίων NPEs ύψους €1,5 δισ, τα οποία δεν εντάσσονται στο Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων "HAPS2".

Παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, η λειτουργική μας πρόοδος ως τώρα υπερβαίνει τις αρχικές προβλέψεις του σχεδίου. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανέρχονται σε €2,1 δισ. από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, με στόχο τα €5,7 δισ. νέες εκταμιεύσεις δανείων το 2021. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν άνω των €50 δισ. το πρώτο τρίμηνο, για πρώτη φορά από το 2015. Τα έσοδα προ προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, αποδεικνύοντας τη δυναμική του Ομίλου Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική ESG (Environment, Society, Governance), σύμφωνα με τις παγκόσμιες αρχές για την υπεύθυνη τραπεζική, τις οποίες έχουμε υιοθετήσει, ενώ η αναγνώριση του κλιματικού κινδύνου και η διαχείρισή του αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε η μόνη ελληνική τράπεζα, μεταξύ 300 κορυφαίων εταιρειών στην Ευρώπη όσον αφορά πρωτοβουλίες και δραστηριότητες διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους Financial Times. Αναμένουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα και αξιοποιούμε τις επιτυχίες που έχουμε ήδη καταφέρει: μία ακόμα τιμητική διάκριση προήλθε από την EBRD.

Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία "Χρηματοπιστωτικοί Διαμεσολαβητές" για την επίδοσή της στους τομείς του ESG και της βιώσιμης τραπεζικής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ατζέντα ESG, προκειμένου να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».