Δύο σχέδια νόμου για την κύρωση ισάριθμων διεθνών συμφωνιών κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή

Δύο σχέδια νόμου για την κύρωση ισάριθμων διεθνών συμφωνιών, κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Οι εν λόγω συμφωνίες εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Eurogroup τον Νοέμβριο 2020, υπεγράφησαν στις Βρυξέλλες στις 27 Ιανουαρίου και στις 8 Φεβρουαρίου 2021 και αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης.

Ειδικότερα, η πρώτη συμφωνία συνιστά τροποποίηση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Η βασικότερη αλλαγή που εισάγεται μέσω της συμφωνίας είναι η λειτουργία, στο πλαίσιο του ESM, του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕξ). Αυτό συνεπάγεται ότι ο ESM θα παρέχει μία πιστωτική γραμμή προς το ΕΤΕξ, σε περίπτωση που οι πόροι του Ταμείου δεν επαρκούν, για τη στήριξη πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία τελούν σε καθεστώς εξυγίανσης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται σημαντικά η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς αυξάνεται η δυνατότητα του ΕΤΕξ να συγκεντρώσει πόρους για την επιτέλεση των καθηκόντων του.

Ταυτόχρονα, μέσω της ίδιας συμφωνίας εισάγονται βελτιώσεις στους όρους λειτουργίας των χρηματοδοτικών μέσων του ESM, και ιδίως σε σχέση με την προληπτική πιστωτική γραμμή, η οποία δεν συνοδεύεται πλέον από μνημόνιο κατανόησης (Memorandum of Understanding). Επίσης, διευρύνεται ο ρόλος του ESM ως προς την παρακολούθηση της μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης των μελών του στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και σε συμφωνία με το πλαίσιο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το τελευταίο περιγράφεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε.

Η δεύτερη συμφωνία συνιστά τροποποίηση της Συμφωνίας για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Η τροποποίηση αυτή κατέστη αναγκαία, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης εφαρμογή της απόφασης που ελήφθη στο Eurogroup του Νοεμβρίου 2020 και η οποία συνεπάγεται την ενεργοποίηση του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το ΕΤΕξ από το 2022, αντί του 2024 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις που εισάγονται μέσω της νέας συμφωνίας διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του κοινού μηχανισμού από το 2022 και εξής, κάτι που δεν διασφαλιζόταν μέσω της αρχικής συμφωνίας, η οποία περιείχε διατάξεις που θα δυσχέραιναν την πλήρη λειτουργία του μηχανισμού πριν από το 2024. Ως εκ τούτου, η συμφωνία αυτή θωρακίζει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα και αυξάνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης μελλοντικών πιστωτικών κρίσεων.