Ξεκινά η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank

Ξεκινά σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την άντληση έως 800 εκατ. ευρώ. Η διεθνής προσφορά μέσω book building στο εξωτερικό και η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ξεκινούν ταυτόχρονα σήμερα το πρωί και λήγουν την Τετάρτη 30 Ιουνίου.

Ήδη, πριν από το άνοιγμα της αγοράς και του βιβλίου προσφορών η διοίκηση της Alpha Bank θεωρεί ότι έχει καλυφθεί η η διεθνής προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή του ΤΧΣ, σύμφωνα με τις επαφές που είχε με όλους τους βασικούς και ειδικούς μετόχους της.

Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το βιβλίο προσφορών της διεθνούς προσφοράς όπου συμμετέχει και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διεθνής προσφορά αντιστοιχεί στο 80% της κατανομής των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και η ελληνική δημόσια προσφορά στο 20%.

Η χαμηλότερη τιμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 0,30 ευρώ και υψηλότερη του 1,20 ευρώ. Ο αριθμός των νέων μετοχών, μετά ψήφου και δικαιώματος για μέρισμα από το 2021, εφόσον το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο, θα προκύψει από το πηλίκο του ποσού που θα συγκεντρωθεί προς την τιμή διάθεσης. Η τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου.

Οι νέες μετοχές κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά (book building στο εξωτερικό και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα). Εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, θα γίνει νέα κατανομή προς υφιστάμενους μετόχους που θέλουν να αυξήσουν το ποσοστό τους και στη συνέχεια σε νέους.