Τι προτείνει η ΟΚΕ για τα εργασιακά και το επίμαχο νομοσχέδιο

Μια σειρά παρεμβάσεων και προτάσεων συμπληρωματικών στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά του υπουργείο Εργασίας κατέθεσε μετά από τη χθεσινή συνεδρίασή της η  Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσή της, η ΟΚΕ προτείνει τις εξής παρεμβάσεις σε μείζονα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής:

    Θέσπιση περαιτέρω κριτηρίων και προϋποθέσεων για τη διευθέτηση χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία εργαζομένου-εργοδότη με την πρόβλεψη εξαιρέσεων, όπου απαιτείται, λόγω των συνθηκών, κατόπιν εκτίμησης των αναγκών εργαζομένων και επιχειρήσεων/εργοδοτών, μέσω του κοινωνικού διαλόγου.
    Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος μελέτης επιπτώσεων (impact assessment) που θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα μείζονων παρεμβάσεων του σχεδίου νόμου.
    Πρόβλεψη για την ανάληψη πιστώσεων από τον κοινωνικό προϋπολογισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων που θα προκύψουν από την εισαγωγή νέων πλαισίων για τη χορήγηση αδειών σε εργαζόμενους.
    Πρόβλεψη διάθεσης πόρων/κατάρτισης προγραμμάτων για την κάλυψη κόστους εισαγωγής ψηφιακών εργαλείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
    Διεύρυνση/εμβάθυνση των εργασιακών δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις περιπτώσεις των άρθρων που αφορούν στις παροχές αδείας.
    Διεύρυνση της εννοιολόγησης και τεκμηρίωσης των περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε περιοχές που αφορούν διακρίσεις, λόγω εθνικής καταγωγής, φυλής, οικογενειακής κατάστασης, ιδεολογικών, κοινωνικών αναφορών και άλλων συναφών περιπτώσεων.
    Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προώθηση εκστρατείας κατά της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας με ενιαία περιγράμματα και παροχή συμβουλευτικής σε εργοδότες και εργαζόμενους.
    Εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου στο πλαίσιο προστασίας από περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία μέσα από την εφαρμογή ενός μηχανισμού διαδοχικών σταδίων ελέγχου στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας.
    Εισαγωγή ρήτρας, ώστε οι ατομικές συμβάσεις να μην περιέχουν όρους δυσμενέστερους των ισχυουσών και κατά περίπτωση δεσμευτικών ΕΓΣΕΕ, των κλαδικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων αντίστοιχα.
    Βελτίωση του προτεινόμενου πλαισίου περί τηλεργασίας και μνεία ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου της τηλεργασίας να πραγματοποιείται μέσω της ΕΓΣΣΕ, έπειτα από διαβούλευση και συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, η κοινή βούληση των οποίων στη συνέχεια θα επικυρώνεται από νομοθετική ρύθμιση.
    Αναπομπή των προβλέψεων του σχεδίου νόμου σχετικά με θέματα που αφορούν τη λειτουργία των συνδικαλιστικών φορέων προς μελέτη και αξιολόγηση, με σκοπό την εισαγωγή τους προς ψήφιση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και χωριστό νομοθέτημα, ώστε να υπάρξει χρόνος για εκκίνηση κοινωνικού διαλόγου για τη δημιουργία, κατόπιν αυτού, μίας ενιαίας κωδικοποίησης με ευρεία συναίνεση και, ως εκ τούτου, μία αποτελεσματική και σύγχρονη μεταρρύθμιση του συνδικαλιστικού πλαισίου, με πνεύμα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
    Συμμετοχή της ΟΚΕ με τακτικούς εκπροσώπους στο Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας και τη νεοσύστατη δομή της Επιθεώρησης Εργασίας, με τη σημερινή ή τη μέλλουσα μορφή.

Για τις ατομικές εργασιακές σχέσεις

Σε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των ατομικών εργασιακών σχέσεων, το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά, με τρόπο ισορροπημένο, που να κατοχυρώνει την ύπαρξη ασφάλειας δικαίου ενδεικτικά μέσω:

    Εξειδίκευσης ρύθμισης άδειας άνευ αποδοχών με θέση αριθμητικών ορίων και μέγιστης διάρκειας της παράτασης της αρχικής διάρκειας της άδειας.
    Προσδιορισμού δικλείδων ασφαλείας σε επίπεδο ελέγχου και πρόληψης στην πρόσθετη εργασία του μερικώς απασχολούμενου.
    Περιορισμού των κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες δεν ισχύει η κυριακάτικη αργία ή λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την Κυριακή μόνο σε όσες κρίνονται απαραίτητες, κατόπιν διαβούλευσης και συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων στο πνεύμα της υπ’ αριθμ. 100/2017 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.
    Προσθήκης όρου περί μη δυνατότητας αναδρομικής ισχύος της, κατόπιν εξουσιοδότησης, εκδοθείσας κανονιστικής πράξης χορήγησης άδειας υπερωριακής απασχόλησης όλων των επιχειρήσεων εργασιών, επιπλέον του ανώτατου ετήσιου επιτρεπόμενου ορίου.
    Βελτίωσης της διάταξης περί προστασίας από απόλυση ιδίως στα ζητήματα παροχής δυνατότητας αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και προστασίας των μη περιοριστικά απαριθμούμενων περιπτώσεων στην παρ.1 του άρθρου 66 του σχεδίου νόμου που εμπίπτουν στο άρθρο 281 ΑΚ».