Χρ. Μεγάλου: “Η Τρ. Πειραιώς εστιάζει στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης”

Στις τρεις κινήσεις για την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 3 δισ., τη μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό από τα τέλη του 2021 και την αύξηση της κερδοφορίας με διψήφιο ποσοστό μεσοπρόθεσμα αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ειδικότερα, ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στην κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 3 δισ. ευρώ μέσω ΑΜΚ 1,4 δισ., την άντληση κεφαλαίων ΑΤ1 0,6 δισ. ευρώ, την πώληση της δραστηριότητας POS (0,3 δισ.), τη συνθετική τιτλοποίηση (0,3 δισ.) και τα κέρδη από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου (0,6 δισ.). Σημείωσε ότι από τα 3 δισ., τα μισά αφορούν ενέργειες που δεν επιφέρουν απομείωση αξίας στους μετόχους.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων είναι τα εξής:

• «Για την περίοδο 2021-2024 στοχεύουμε στην εκταμίευση περισσότερων από 22- 23 δισ. ευρώ νέων δανείων στους πελάτες μας. Για την τρέχουσα χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 2,5 δισ. από την αρχή του έτους, ενώ στοχεύει να κλείσει το έτος με πάνω από τα 5,5 δισ. εκταμιεύσεις».

• «Αντιλαμβανόμαστε όλοι τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν η Τράπεζα Πειραιώς και οι υπόλοιπες τράπεζες προκειμένου να απορροφηθούν τα κεφάλαια του Next Generation EU από βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αξιοποιηθεί η παραπάνω ευκαιρία μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων και της προσέλκυσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα».

• «Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και με εξαιρετική επιτυχία, τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και η έκδοση ομολόγου Αdditional Τier 1 (AT1), κινήσεις συνολικού ύψους 2 δισ., η μεγαλύτερη σωρευτική άντληση κεφαλαίων στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία, η οποία σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη για Πειραιώς και ευρύτερα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία».

• «Η ευρεία συμμετοχή επενδυτών και στις δύο εταιρικές πράξεις και πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο της Τράπεζας, διασφαλίζει τον ιδιωτικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την αναγνώριση της αξιοπιστίας της στρατηγικής για την εξυγίανση και την ανάπτυξη που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον».

• «Η σταθερή πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020, η οποία συνεχίστηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό και το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών οργανικών αποτελεσμάτων μας. Αυτή ακριβώς η πρόοδος αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις αρχίσει να ανακάμπτει το μακροοικονομικό περιβάλλον, κάτι που ήδη διαφαίνεται».

• «Εχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά 1,4 δισ. στα τέλη Απριλίου, την έκδοση υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 ύψους 0,6 δισ. στις αρχές Ιουνίου ενώ μαζί με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, φθάνουμε σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 3 δισ. Οι προαναφερόμενες στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνεισφέρουν περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 2020, αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma».

• «Με αυτό τον τρόπο έχουμε χτίσει ικανοποιητικό απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι επιπτώσεις  που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, και θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε χρηματοδοτώντας την ελληνική οικονομία, διατηρώντας συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% μεσοπρόθεσμα, σημαντικά υψηλότερα των κεφαλαιακών απαιτήσεων».

• «Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE ως το τέλος του 2021, μέσω της τιτλοποίησης και αποαναγνώρισης NPEs συνολικής λογιστικής αξίας 19 δισ. Στην κατεύθυνση αυτή, αποαναγνωρίζουμε το τρέχον τρίμηνο 7 δισ. ΝΡΕs από τις τιτλοποιήσεις Vega & Phoenix, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε άλλο ένα σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μας, με τη συμφωνία πώλησης της τιτλοποίησης NPEs "Sunrise 1” ύψους πρόσθετων 7 δισ. Η συμβολή του προγράμματος "Ηρακλής" είναι πραγματικά καθοριστική και μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών αυτών. Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς μειώνεται δραστικά στο επίπεδο του 23% σήμερα από 46% τον Μάρτιο 2021. Η περαιτέρω μείωση των NPEs στο 9% αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου».

• «Το σχέδιο Sunrise, πέραν των NPEs, αφορά και στο μετασχηματισμό της Τράπεζας σε μια πλήρως εξυγιασμένη, αποτελεσματική και κερδοφόρα Τράπεζα, προς όφελος των πελατών μας, δημιουργώντας ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας και δημιουργώντας αξία για την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου Sunrise περιλαμβάνει το αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων, μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής μας πλατφόρμας».

• «Το συγκεκριμένο σχέδιο θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αύξηση των προ προβλέψεων κερδών μας κατά περίπου 15% μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα προ-προβλέψεων κέρδη περίπου 1,1 δισ. σε επαναλαμβανόμενη βάση το 2024. Το παραπάνω αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού, και  με το αποκλιμακωμένο έξοδο προβλέψεων, αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις στους μετόχους μας που θα διαμορφωθούν σε διψήφια επίπεδα μεσοπρόθεσμα».

• «Παράλληλα με τις χρηματοοικονομικές μας επιδόσεις, στην Τράπεζα Πειραιώς προχωράμε συστηματικά στον άξονα της Βιώσιμης Τραπεζικής και δημιουργούμε τις υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environment, Society, Governance).  Αυτό επιτρέπει, την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες μας και τους επενδυτές ώστε να τους κατευθύνουμε σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου μας. Στον τομέα αυτό οι διακρίσεις της Πειραιώς είναι συνεχείς και διεθνείς, με πιο πρόσφατη την ένταξή μας στους top 300 EU climate leaders από τους Financial Times, ως μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα».

• «Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η Τράπεζα να έχει τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις και να σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν σε μείωση των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή, πάντα με θετικό πρόσημο για την κοινωνία».

• «Δεν εφησυχάζουμε και προχωράμε δυναμικά στην επόμενη μέρα. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε, και σε αυτό το σημείο, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των ανθρώπων της Πειραιώς για την αφοσίωση και την προσφορά τους και βέβαια τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους στήριξη και εμπιστοσύνη».

Γιώργος Χατζηνικολάου

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργου Χαντζηνικολάου ανέφερε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι «η ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" που παρουσίασε η κυβέρνηση στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης "Next Generation EU” για την περίοδο 2021-2026, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην χώρα μας και την επιτάχυνση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Με την έναρξη των εμβολιαστικών προγραμμάτων που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις σε όλον τον πλανήτη από τα τέλη του 2020 και την ιδιαίτερα επιτυχή υλοποίησή του στη χώρα μας, δημιουργούνται οι συνθήκες για μια επιστροφή στην κανονικότητα, και σε μια τροχιά ανάπτυξης. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας Πειραιώς, τα σημαντικά μας αποθέματα ρευστότητας, σε συνδυασμό με την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητά μας, αλλά και τις άμεσες επεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, μας επέτρεψαν το 2020 να ανταπεξέλθουμε στην κρίση που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, παρέχοντας ρεκόρ χρηματοδότησης, αλλά και χείρα βοηθείας, στους πελάτες μας».

Όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, «από την πρώτη στιγμή ανταποκριθήκαμε και συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με έντονο αίσθημα ευθύνης και με αποφασιστικότητα, αναλαμβάνοντας δράσεις για την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας μας. Και η κορυφαία προτεραιότητα ήταν και παραμένει η διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων μας και των πελατών μας. Για την Τράπεζα Πειραιώς η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια και να συμπληρωθούν με υγιή τραπεζικό δανεισμό, προς όφελος των πελατών μας, βοηθώντας την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεπεράσει τις συνέπειες της ύφεσης και να αποτελέσει και πάλι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα. Με την αξιοπιστία που έχουμε δημιουργήσει, όπως και την εμπιστοσύνη που έχουμε εμπνεύσει, τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό επενδυτικό κοινό, αντλήσαμε 2 δισ. ευρώ.

Τα νέα κεφάλαια μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας, και δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε με συνέπεια και με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πρόγραμμα με την επωνυμία "Sunrise”, με το οποίο γυρίζουμε οριστικά σελίδα και πάμε μπροστά, με μια πολύ πιο ισχυρή βάση, σε μια πορεία ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που μας δίνει την ευκαιρία να ενσωματώσουμε στις λειτουργίες μας τις νέες τεχνολογίες και ψηφιοποίηση, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, την περαιτέρω μείωση των δαπανών μας μέσω αυτοματοποίησης, και την αύξηση της παραγωγικότατος μας και της κερδοφορίας μας».

«Στόχος όλων αυτών των κινήσεων», εξήγησε ο κ. Χατζηνικολάου, «είναι να δημιουργήσουμε αξία για όλους, τους πελάτες μας, τους εργαζόμενους μας, τη κοινωνία στην οποία ζούμε, αλλά κυρίως για τους μέτοχους μας, που με υπομονή περιμένουν χρόνια για την ανταμοιβή τους. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω από 10%».