Σχέδιο εξυγίανσης με τρία βήματα ενέκρινε η ΓΣ της Τρ. Αττικής

Ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, παρουσίασε στους μετόχους κατά την γενική συνέλευση το σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξης μέχρι το 2023, το οποίο περιλαμβάνει τρεις άξονες:

Πρώτον, ενεργοποίηση του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας που μετατρέπεται σε οριστική απαίτηση υπέρ το Δημοσίου, με αντίστοιχη ανάγκη για αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων. Η αναβαλλόμενη φορολογία ενεργοποιήθηκε ύστερα από ζημίες 300 εκατ. ευρώ που κατέγραψε στη χρήση του 2020 λόγω προβλέψεων για τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων.

Σύμφωνα με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, η Attica Bank θα λάβει βοήθεια από το Δημόσιο όσο το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία θα προσδιοριστεί από τη φορολογική αρχή. Το ποσό αυτό εκτιμάται γύρω στα 140 εκατ. ευρώ. Λόγω της ενίσχυσης από το Δημόσιο, το τελευταίο θα εκδώσει warrants μετατρέψιμα σε μετοχές, τα οποία εφόσον δεν ασκηθούν από τους μετόχους ή νέους επενδυτές θα μεταφερθούν στο ΤΧΣ που σημαίνει την πλήρη κρατικοποίηση της Τράπεζας.

Από την πλευρά της η Αττικής θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ισόποσο ειδικό αποθετικό. Ένα κομμάτι του θα προέλθει από μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με διατήρηση του αριθμού τους, δηλαδή θα προκύψει μείωση κατά 85 εκατ. ευρώ (και ισόποσο ειδικό αποθεματικό).

Ακολουθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπου εάν δεν ασκήσουν τα δικαιώματα (warrants) και δεν λάβουν μέρος στην ΑΜΚ οι υφιστάμενοι μέτοχοι, τότε θα περάσει σε νέο μέτοχο (στρατηγικό επενδυτή). Έτσι, η τράπεζα θα επανιδιωτικοποιηθεί. Σημειώνεται ότι το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας και της ΑΜΚ δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Δεύτερον, μετά την αποπληρωμή του ELA και των εγγυήσεων του Δημοσίου, απομένει η περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων που ξεκίνησε από το 2016, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, μέσω του Ηρακλή. Αυτό, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Attica Bank θα γίνει ως εξής:

Ολοκλήρωση της συναλλαγής Omega, δηλαδή η πώληση άνω του 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων της μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής σειράς. Ένταξη του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς (senior) που θα διακρατήσει η τράπεζα, στο σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τιτλοποιημένων δανείων, Ηρακλής 2, η οποία θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, συνολικό και CET1, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τουλάχιστον. Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό μέσα στο καλοκαίρι και να ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Omega, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις όπως είναι η λήψη πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating) και έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, πέραν των δομικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτει η συναλλαγή.

Στόχος της τράπεζας είναι η ένταξη του senior note του Omega στο σχήμα αυτό μέχρι το τέλος του 2021. Με τη συναλλαγή Omega ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ. Στρατηγικός στόχος της τράπεζας είναι ο μηδενισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων του παρελθόντος (legacy) εντός του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2020 υλοποίησε την τρίτη τιτλοποίησή της (Project Astir). Το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 712 εκατ. εκ των οποίων 341 αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια και 371 σε δάνεια ιδιωτών.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε συνέχεια των δύο τιτλοποιήσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Artemis και Metexelixis). Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2020, η τράπεζα ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση των ομολόγων του Artemis Project με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η τράπεζα, την βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης.

Τρίτον, το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2021-2023 που προβλέπει:

– Διπλασιασμό του ενεργητικού μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος του έργου καθώς και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του.

– Η αύξηση των χορηγήσεων για το 2021 έχει προϋπολογιστεί σε 290 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. αφορούν σε νέες επιχειρηματικές χορηγήσεις και 90 εκατ. στη λιανική τραπεζική.

– Περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των ATMs Στη διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων.

– Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως η επέκταση της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τον Όμιλο Interamerican.

– Πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου μέσω της διαχείρισης του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Στόχος είναι ο μηδενισμός των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του παρελθόντος εντός του 2021.

– Ψηφιακός μετασχηματισμός της τράπεζας. Η τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες της για την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς τους πελάτες της υπηρεσιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ταχύτητα και ασφάλεια.

– Στόχος της Τράπεζας είναι η προσφορά πλήθους ψηφιακών υπηρεσιών σε πελάτες λιανικής καθώς και σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση μέσω των ψηφιακών καναλιών, δίχως να απαιτείται φυσική παρουσία.

Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει ήδη ξεκινήσει και στο τρίτο τρίμηνο του 2021 θα διατίθενται οι πρώτες ψηφιακές υπηρεσίες στο ευρύ κοινό.