Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Δάιος Πλαστικά

Η εταιρεία Δάιος Πλαστικά, γνωστοποιεί, ότι κατόπιν της από 08.07.2021 παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, κου Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και στην Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε σε αντικατάσταση του στη συνεδρίαση του την 09.07.2021 τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωνύμων Εταιρειών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Dimon A.E.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE A.E. (Όμιλος CHIPITA) με δράση, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έλαβε πτυχίο οικονομικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές με πεδίο δράσης τη χρηματοοικονομική ανάλυση, κοστολόγηση και επίβλεψη του Ομίλου, την εκπόνηση Προϋπολογισμών και Επιχειρηματικών σχεδίων, τη συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη συμμετοχή στα συμβούλια του ανώτατου management. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου.

Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

Ο κ. Χρυσοστομίδης, έχει αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας όσο και στην πρακτική άσκηση της ελεγκτικής-λογιστικής, έχοντας σημαντική γνώση των ΔΛΠ, συμμετέχοντας ενεργά αρχικά στη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, και έπειτα διενεργώντας ο ίδιος ελέγχους και εκφράζοντας γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων ως εσωτερικός ελεγκτής και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Certified Fraud Examiner – CFE, Diploma in I.F.R.S., Diploma in Auditing & Internal Review, COSO ERM Certification, COSO Internal Control Integrated framework Certification).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεση του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία έως την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026, ως ακολούθως:

1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Εκτελεστικό Μέλος .

3) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 του ν.4706/2020 και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών – τον κο Αστέριο Δάιο – και ως Αντιπρόεδρο, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη ένα εκ των μη εκτελεστικών μελών – τον κο. Γεώργιο Φλωρίδη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος. Γεώργιος Φλωρίδης, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί το εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Δάιος του Αστερίου.