Τα κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου

Στα κίνητρα που θέσπισε η ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου δίνει έμφαση η εταιρία συμβούλων N|E|P|A Economic Consulting. Ειδικότερα όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της τα κίνητρα εστιάζονται στα ακόλουθα:

– Η προθεσμία παραγραφής της χρήσης, περιορίζεται κατά δύο έτη, δηλαδή η πενταετία που ισχύει έγινε τριετία.

– Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

– Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

– Η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισμό καταβολής τόκου στο φορολογούμενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

Όπως αναφέρει η εταιρία συμβούλων με εξειδίκευση στα φοροτεχνικά, πέρα από τα παραπάνω κίνητρα που δίνει η ΑΑΔΕ για τους εκδότες στοιχείων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, υπάρχει και ένα επιπλέον για όσους αποδεχτούν τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω παρόχου. Και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται :

«Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσμία παραγραφής για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση , περιορίζεται κατά ένα (1) έτος.

Δηλαδή η 5ετία γίνεται 4ετία αρχής γενομένης από την τρέχουσα χρήση (μετά από απάντηση που πήραμε σήμερα από την ΑΑΔΕ) χωρίς ουσιαστικά να κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να δηλώσουμε και να αποδεχθούμε τα τιμολόγια μέσω Παρόχων (ηλεκτρονικά τιμολόγια) με email και όχι με το κλασικό χαρτί.