Διευκρινίσεις για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ

Η διάρκεια και των εταιρικών μορφών ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί πλέον να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Αυτό αναφέρει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε διευκρινίσεις για τη διάρκεια των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

Συγκεκριμένα η γενική γραμματεία ανακοίνωσε ότι: «στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και τη μείωση των διοικητικών βαρών, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των νόμων 3190/1955 (Α' 91) και 4072/2012 (Α' 86), σχετικά με τη διάρκεια των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

Ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 55 του ν. 4872/2021 (Α' 247) :

• η διάρκεια και των δύο εταιρικών μορφών ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί πλέον να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου

• για όσες εταιρείες έχουν επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου, η διάρκεια θα μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου, εκτός εάν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση τους.

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών:

1. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για τις ΕΠΕ που είχαν επιλέξει στο καταστατικό τους διάρκεια αορίστου να τροποποιήσουν το καταστατικό τους έως τις 31-12-2021, λόγω της κατάργησης του άρθρου 12 του ν. 4541/2018 με το άρθρο 55 του ν. 4872/2021.

2. Δεν υφίσταται συνολικά για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ η υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού κάθε φορά που λήγει η διάρκεια τους, εκτός αν οι εταίροι επιθυμούν τη λύση της εταιρείας, οπότε θα πρέπει να λαμβάνουν τη σχετική απόφαση.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παραμένει σταθερά στο πλευρό των επιχειρήσεων και προβαίνει άμεσα σε οποιαδήποτε προσαρμογή της νομοθεσίας κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη τους και να ελαφρυνθεί η λειτουργία τους από περιττά διοικητικά και οικονομικά βάρη».