Έρχεται διπλός «Τειρεσίας» για χρέη σε τράπεζες και Δημόσιο

0
4

Διπλός «Τειρεσίας» για Δημόσιο και τράπεζες σχεδιάζεται από την κυβέρνηση, ο οποίος θα συλλέγει όλες τις πληροφορίες και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών που χρωστούν σε δημόσιο και τράπεζες, ούτως ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για το τι μπορούν να διεκδικήσουν και να εισπράξουν.

Συγκεκριμένα με το υπό Δημόσια Διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών δημιουργείται το πλαίσιο ώστε να καταγράφεται το σύνολο των οφειλών τόσο των φορολογουμένων, όσο και των επιχειρήσεων. Με βάση τις ρυθμίσεις χρεών σε Εφορία, ΕΦΚΑ, Δήμους, δημόσιους οργανισμούς και τράπεζες, καθώς και τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία θα διαμορφώνεται η πιστοληπτική ικανότητα.

Όπως προβλέπεται, συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, αλλά και Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (στην Τράπεζα της Ελλάδος):

 • Η Αρχή θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμών προς όλες τις οντότητες του Δημόσιου τομέα, με σκοπό την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
 • Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου που χορηγείται. Στόχος είναι τα στοιχεία να επιτρέψουν τη δημιουργία μιας «βαθμολογίας» με βάση την οποία θα μπορούν να αποφασίζονται οι χορηγήσεις δανείων ή να γίνονται ρυθμίσεις οφειλών. Το Μητρώο θα ενημερώνουν όλοι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί και παρέχουν πίστωση ύψους άνω των 2.000 ευρώ σε ιδιώτες/καταναλωτές και άνω των 5.000 ευρώ σε ΜΜΕ, επαγγελματίες, εταιρείες, συνεταιρισμούς, αποκλειστικούς εμπόρους. Επιπλέον, θα καλύπτει όλα τα είδη χρηματοδότησης (προσωπικά δάνεια, δάνεια καταναλωτών, επιχειρηματικά δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση, factoring, πιστωτική υποθήκη κ.λπ.).

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να λειτουργήσει το πλαίσιο την επόμενη χρονιά και να αποτελέσει βάση και για φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως οι εταιρείες επικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών:

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμών προς όλες τις οντότητες του Δημόσιου τομέα. Θα ανταλλάσσει πληροφορίες και βαθμολογίες με άλλους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Point system

Η βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το σύστημα μέσω επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με χρήση αλγορίθμων (Point system). Η βαθμολογία που θα λαμβάνουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή με ακρίβεια και επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 24 μηνών.

Στα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Για τα φυσικά πρόσωπα: όνομα και επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΜΚΑ,
 • Για τα νομικά πρόσωπα: επωνυμία, νομική μορφή, αριθμός στο Γ.Ε.ΜΗ. Α.Φ.Μ., πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

Πληροφορίες σχετικά με την οφειλή:

 • στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης,
 • η φύση της οφειλής,
 • βασικοί όροι της οφειλής, προσαυξήσεις και πρόστιμα, διάρκεια αποπληρωμής, επιτόκιο και μεταβολές τους,
 • οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους,
 • οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
 • ρυθμίσεις της οφειλής,
 • μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής,
 • πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη.
 • πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του. Πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου όπως: η ιδιότητά του ως ανέργου, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.