Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών από την ΕΤΕ

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας την Παρασκευή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία («η Τράπεζα»), σε συνέχεια της απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) των μετόχων της με την οποία θεσπίστηκε Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) («το Πρόγραμμα 2023») σε στελέχη ή/και προσωπικό της Τράπεζας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014 και της από 30.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία εγκρίθηκαν ο Κανονισμός για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023 και οι Δικαιούχοι για τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος, ανακοινώνει ότι διατέθηκαν δωρεάν από την Τράπεζα, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 137 Δικαιούχους, συνολικά 882.576 ίδιες, κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1/ Common Equity Tier 1 instruments).

Η διάθεση των Μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της από 28.07.2023 ΤΓΣ των μετόχων της, την περίοδο από τις 11.12.2023 έως και τις 18.12.2023 με μέση σταθμισμένη τιμή €6,1775 ανά μετοχή.

Οι Μετοχές που διατέθηκαν στους Δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο διακράτησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 317.424 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,035% του μετοχικού κεφαλαίου της».