Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά τριών φαρμακαποθηκών από την Προφάρμ

Το «πράσινο φως» έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά τριών φαρμακαποθηκών από την ΠΡΟΦΑΡΜ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«H Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, η οποία έλαβε χώρα την 5ηΙανουαρίου 2024, αποφάσισε ομόφωνα (Απόφαση 839/2024) την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία « ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» επί των ανωνύμων εταιριών « ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.

Η PROFARM AE και οι εταιρίες-στόχοι είναι φαρμακαποθήκες και δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στη χονδρική πώληση, διανομή, εξαγωγή, φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, καθώς και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, τροφών βρεφικής ηλικίας και γάλακτος, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεωχιδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων.

Οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο και η εξετασθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή θα οδηγήσει σε περιορισμό του σε αυτές.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».