Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίασή αποφάσισε:

-Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας SILANER INVESTMENTS LIMITED για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «FG EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

-Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4514/2018, και συγκεκριμένα την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.

-Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4514/2018, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας.