ΟΤΕ: Την ακύρωση 9.764.743 ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Την ακύρωση 9.764.743 ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €27.634.222,69, ενέκρινε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΤΕ, που πραγματοποιήθηκε με παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους που εκπροσωπούσαν το 80,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της εταιρείας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, διάρκειας 24 μηνών από σήμερα, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €1 (κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.  

2. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση του συνόλου των 9.764.743 ιδίων μετοχών που απέκτησε η εταιρεία στο πλαίσιο Προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €27.634.222,69 και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.