Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

-Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «F.G. EUROPE -» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

-Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «-ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.