Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγκέντρωσης DoValue/ Eurobank FPS

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την «doValue S.p.A.» (ή από θυγατρική της την οποία θα υποδείξει η DoValue), επί της «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και (εφόσον ασκηθεί από την εξαγοράζουσα το σχετικό δικαίωμα προαίρεσης) της «REAL ESTATE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι συνεδρίασε σήμερα σε τμήμα και ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ' αριθ. 709/2020 απόφασή της για τη συγκέντρωση που της γνωστοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «doValue S.p.A.» ή από θυγατρική της εταιρεία που θα υποδείξει η DoValue S.p.A., επί της εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και εφόσον ασκηθεί από την εξαγοράζουσα το σχετικό δικαίωμα προαίρεσης της νεοσυσταθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REAL ESTATE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, «η οποία αφορά την ευρύτερη αγορά της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με και χωρίς εξασφάλιση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».