Παρατείνεται έως τις 18 Μαΐου η απαγόρευση των «ανοικτών πωλήσεων» με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, σε συντονισμό με τις εποπτικές αρχές της Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας και Αυστρίας, να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοιχτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τις οποίες η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του τόπου εκτέλεσης της συναλλαγής.

Η ισχύς της εν λόγω παράτασης αρχίζει από την 25.04.2020 μέχρι την 18.05.2020

Η απαγόρευση ισχύει και για πωλήσεις μετοχών, που στην ίδια συνεδρίαση ακολούθως καλύπτονται από αγορές μετοχών. Η απαγόρευση αφορά επίσης όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αρνητικής καθαρής θέσης με βάση τα άρθρα 5 και 6 και το Παράρτημα Ι, τμήμα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την ανωτέρω απόφαση, αφού διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις από την επιδημία COVID-19 στις αγορές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς, εξακολουθούν να υφίστανται και δεδομένου ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς, δυσανάλογη προς τα οφέλη του μέτρου αυτού. Η απαγόρευση συνιστά προληπτικό μέτρο, το οποίο, υπό τις εξαιρετικές συνθήκες λόγω της επιδημίας COVID-19, είναι απαραίτητο ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να εποπτεύει τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα ότι με το άρθρο 20 παρ. 3 του Κανονισμού, η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. στις παραπάνω μετοχές

β. στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών

γ. στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών

δ. στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Επίσης, από την ανωτέρω απαγόρευση, εξαιρείται η δημιουργία ή η αύξηση καθαρής αρνητικής θέσης μέσω παραγώγων προϊόντων επί δεικτών, με την προϋπόθεση ότι στη σύνθεση του δείκτη δεν περιλαμβάνονται μετοχές που ορίζονται στην απόφαση, σε ποσοστό άνω του 50% της στάθμισης του δείκτη. Επισημαίνεται ότι το μέτρο μπορεί να αρθεί και πριν από τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, εάν αλλάξουν οι περιστάσεις που δικαιολόγησαν την επιβολή του.