Η Ολομέλεια του ΣτΕ είπε «ναι» στον ηλεκτρονικό τζόγο, ο οποίος και θα φορολογείται

0
4

Με την υπογραφή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανοίγει ο δρόμος για να αποκτήσει νομιμότητα ο ηλεκτρονικός τζόγος και στη χώρα μας.   Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με δύο αποφάσεις της,  ανάβει το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, μέσω διαδικτύου, υπό την προϋπόθεση, όμως,  σε πρώτο στάδιο,  της φορολόγησης των εν λόγω εταιρειών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, θα πρέπει να υπαχθούν  σε φορολογικό καθεστώς οι συγκεκριμένες εταιρείες  παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου οι οποίες είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ,  κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη χορήγηση στην Ελλάδα σχετικής άδειας.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές κατόχων αδειών καζίνο στην Ελλάδα που ζητούσαν να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση  με την οποία καλούνταν οι  εταιρείες  παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων,  μέσω διαδικτύου, να υποβάλλουν οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 – 50 του ν. 4002/2011 κατά τη μεταβατική περίοδο (η οποία διατηρείται μέχρι και εντός του έτους 2020) έως τη χορήγηση στην Ελλάδα σχετικής άδειας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε συμβατές προς την ελευθερία εγκαταστάσεως και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών τις πάγιες διατάξεις του ν. 4002/2011, όπως αυτές κατοχυρώνονται στα άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ,  για τη χορήγηση από ελληνική αρχή ειδικής άδειας αναφορικά με  την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 «Μία αρχικώς απαγορευόμενη επαγγελματική δραστηριότητα δεν αποκλείεται, κατ’ αρχήν, να καταστεί εφεξής νόμιμη από τον νομοθέτη που θα θεσπίσει πρόσφορους κανόνες λειτουργίας», τονίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας οι οποίοι αποφάνθηκαν πως από τις επίμαχες διατάξεις συνάγεται ότι η εμπρόθεσμη υποβολή της αιτήσεως αυτής από τις εν λόγω εταιρείες αποτελεί, προεχόντως, διαδικαστικό όρο για την (μέχρι τότε κατά νόμον απαγορευόμενη) εφεξής (από την υποβολή της αιτήσεως) επιτρεπτή παροχή των υπηρεσιών τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και δεν αποτελεί μόνον έναν από τους όρους για τη φορολόγηση αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αναφορικά δε με το επίδικο μεταβατικό στάδιο, απορριπτομένων σχετικών λόγων ακυρώσεως,  κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια, έκρινε ότι ο νομοθέτης δεν κατέλειπε ανεξέλεγκτη, κατά παράβαση των αρχών του κράτους δικαίου και της ισότητας μεταξύ των επιχειρήσεων καζίνο, την ανωτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, με τις εξής σκέψεις: α) μία αρχικώς απαγορευόμενη επαγγελματική δραστηριότητα δεν αποκλείεται, κατ’ αρχήν, να καταστεί εφεξής νόμιμη από τον νομοθέτη που θα θεσπίσει πρόσφορους κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι (κανόνες) μάλιστα δεν αποκλείεται να θεσπίζονται και τμηματικά, δοθέντος ότι, από τη φύση του πράγματος, δεν είναι πάντοτε ευχερής η εξ αρχής πλήρης ρύθμιση επαγγελματικού φαινομένου που εισάγεται το πρώτον στην εθνική έννομη τάξη · β) πλεονέκτημα σχετικής ρυθμίσεως, το οποίο επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα λαμβάνεται υπ’ όψη από τον νομοθέτη, είναι και η εφεξής υπαγωγή σε φόρο των δραστηριοποιούμενων στον εν λόγω τομέα επαγγελματικής δραστηριότητας · γ) εν προκειμένω, η οικεία δραστηριότητα ασκείτο μεν παρανόμως στην Ελλάδα, από φορείς όμως που ήσαν νομίμως αδειοδοτημένοι από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ώστε ο νομοθέτης είχε την ευχέρεια να εκτιμήσει ότι οι άδειες των οικείων επιχειρήσεων από την ΕΕ και τον ΕΟΧ αποτελούν βάση για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας τάξης, ώστε να καταστήσει εφεξής νόμιμη την ένδικη επιχειρηματική δραστηριότητα κατά ένα μεταβατικό στάδιο, επιτυγχάνοντας παράλληλα αύξηση των δημοσίων εσόδων · δ) προβλέπεται η εν καιρώ θέσπιση πλήρους σχετικού κανονιστικού πλαισίου για την άσκηση της επίδικης επιχειρηματικής δραστηριότητας (κανονισμός διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων και κώδικας δεοντολογίας παιγνίων).

Επιπλέον, οι σύμβουλοι Επικρατείας, κατά πλειοψηφία, αποφάνθηκαν  ότι το επίδικο μεταβατικό καθεστώς δεν συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (56 ΣΛΕΕ), διότι εν προκειμένω ο νομοθέτης σκοπεύει, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση σε ανεκτά επίπεδα της συμμετοχής των πολιτών στα τυχερά παίγνια και στην αποτροπή εκ μέρους των υπέρμετρης σπατάλης χρημάτων, δια του περιορισμού (κατά την εκτίμηση του νομοθέτη), κατά το μεταβατικό στάδιο, του αριθμού των επιχειρήσεων παροχής των σχετικών υπηρεσιών βάσει αντικειμενικού κριτηρίου (νόμιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος ΕΕ και ΕΟΧ και άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών).