ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Καθαρά κέρδη €10,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Πτώση 21,9% στα καθαρά κέρδη σημείωσε το α΄ τρίμηνο του 2020 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στα 10,5 εκατ. ευρώ από 13,45 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Παράλληλα, τα EBITDA υποχώρησαν 22% και διαμορφώθηκαν σε 10,46 εκατ. ευρώ από 13,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ

Παράλληλα, ο όμιλος ΑΔΜΗΕ έκλεισε το α' τρίμηνο του 2020 με αύξηση των συνολικών του εσόδων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,6% έναντι 64,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019.

Στην αύξηση συνέτειναν η σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων η οποία αντιστάθμισε την οριακή πτώση που κατέγραψε το έσοδο από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το α’ τρίμηνο 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση σε 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 52,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 13,6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ τριμήνου 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,1 εκατ. ευρώ, ( έναντι πρόβλεψης 0,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2019 και

β) επιβάρυνση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 6,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 14,7% και ανήλθε στα 30 εκατ., έναντι 35,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 24,1% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019.

Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 30,3 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,2% έναντι του αντίστοιχου ποσού το α’ τρίμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 17,9% έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το οποίο παρουσίαζε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο εξαιτίας της προεξόφλησης απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 1 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση α’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% έναντι 26,5 εκατ. το α’ τριμήνου 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 20,9 εκατ. ευρώ, έναντι 20,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση +1,3%.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στην διανομή μερίσματος στους μετόχους της, ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,45 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 26,2 εκατ. ευρώ.

Για το α΄ τρίμηνο 2020, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 169% στα 51,2 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 179,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι κάτοχος του 51% των μετοχών του ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.