ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διετούς διάρκειας

Στην έγκριση της αγοράς  ιδίων  μετοχών  μέχρι  τη συμπλήρωση  του  ποσοστού  10%  του  συνόλου  των  μετοχών  της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,  με  κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ  (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία  θα πραγματοποιηθεί  εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 7η Ιουλίου 2022, αποφάσισε η ετήσια τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο για  την  τήρηση  όλων  των  σχετικών  με  την  ως  άνω  έγκριση  νόμιμων διατυπώσεων.

Αναλυτικά η Γ.Σ. αποφάσισε:

«Συνήλθε σήμερα, 8/7/2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 142 Μέτοχοι κομιστές 64.537.569 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 62,40 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 64.486.199 υπέρ (99,92 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 51.370 (0,08 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2019 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 64.139.166 υπέρ (99,38 % επί των παρισταμένων), 305.660 κατά (0,47 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 92.743 (0,14 %  επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπης Λαζαρίδου (από 9/12/19) και Αθανάσιου Σκορδά (από 9/12/19).

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 63.457.916 υπέρ (98,33 % επί των παρισταμένων), 986.910 κατά (1,53 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 92.743 (0,14 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.

Θέμα 4ο: Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 64.537.569 υπέρ, η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020 και αμοιβή ανάλογη με αυτήν της χρήσης του 2019.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 61.658.356 υπέρ (95,54 % επί των παρισταμένων), 2.641.049 κατά (4,09 % επί των παρισταμένων) και αποχή 238.164 (0,37 % επί των παρισταμένων), μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας, προς το διοικητικό συμβούλιο, η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 64.534.934 υπέρ (99,996 % επί των παρισταμένων), 2.635 αποχή (0,004 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την  αγορά  ιδίων  μετοχών  μέχρι  τη συμπλήρωση  του  ποσοστού  10%  του  συνόλου  των  μετοχών  της  Εταιρείας,  με  κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ  (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία  θα πραγματοποιηθεί  εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 7η Ιουλίου 2022, και εξουσιοδοτεί  το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας  για  την  τήρηση  όλων  των  σχετικών  με  την  ως  άνω  έγκριση  νόμιμων διατυπώσεων.

Επί του 7ου θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος", δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η  Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την  πορεία των εργασιών της Εταιρείας".

Όσα έγιναν από το πρωί στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας

Επενδύσεις της τάξεως των 3,5-4 δισ. ευρώ δρομολογεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύστερα και από την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε, κατά τη σημερινή γενική συνέλευση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Περιστέρης.

«Εμπιστεύτηκαν στην εταιρεία 500 εκατ. ευρώ ιδιώτες επενδυτές από τις αποταμιεύσεις τους. Όπως κάναμε στο παρελθόν, αδιαλείπτως και για πολλές δεκαετίες, θα πρέπει να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης τους» σημείωσε. Πρόσθεσε ότι τα κεφάλαια της έκδοσης ομολόγου θα επενδυθούν στους τομείς των υποδομών, της καθαρής ενέργειας και των παραχωρήσεων, τονίζοντας, όμως, ότι οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης θα μοιάζουν μικρές και πρόσκαιρες, σε σχέση με αυτές που θα μπορούσε να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή, εάν δεν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στροφής στην καθαρή ενέργεια, της χρήσης της ενέργειας στην ηλεκτροκίνηση και στη θέρμανση και ψύξη των κτηρίων θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε ο κ. Περιστέρης.

Χαρακτήρισε ακόμα «τεράστια ευκαιρία και πρόκληση για τη χώρα» το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα εκτιμώμενα ποσά να τοποθετούνται σε περίπου 60 δισ. ευρώ, εάν ληφθεί υπόψη και η μόχλευση. Προτεραιότητα, όπως ανέφερε, θα πρέπει να έχουν οι επενδύσεις που χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη δυνατή εγχώρια προστιθέμενη αξία, διαθέτοντας μεγάλη πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

Σημείωσε ακόμα ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης, στήριξε το τραπεζικό σύστημα, διατηρώντας το σύνολο των καταθέσεών της σε αυτές.

Ο χαιρετισμός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Περιστέρη

«Αγαπητοί Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι, καλημέρα σας.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στη σημερινή γενική συνέλευση του Ομίλου μας, η οποία διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας που βιώνουμε έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε κι επικοινωνούμε. Ωστόσο, και φέτος με την βοήθεια της τεχνολογίας είμαστε και πάλι κοντά σας, πιστοί στο ετήσιο ραντεβού μας για να συζητήσουμε για την πορεία του Ομίλου μας.

Η φετινή μας συνάντηση γίνεται λίγες μόλις ημέρες μετά από την πολύ μεγάλη επιτυχία μας με την έκδοση του μεγαλύτερου εταιρικού ομολόγου που έχει εκδοθεί ποτέ στη χώρα μας, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της ομολογιακής μας έκδοσης, ειδικά σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίοδο. Τις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς για την άριστη συνεργασία, τους Συμβούλους κι Αναδόχους μας για την πολύτιμη υποστήριξη που μας προσέφεραν, όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου μας που επί πενήντα χρόνια έχουν εργαστεί σκληρά για να φτάσει ο Όμιλος εδώ που έχει φτάσει σήμερα, τα στελέχη μας που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους  για την επιτυχία της έκδοσης υπό την καθοδήγηση της γενικής διευθύντριας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ. Πηνελόπης Λαζαρίδου και φυσικά και πάνω από όλα τους χιλιάδες επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικούς, που για μία ακόμη φορά έδειξαν στην πράξη πόσο πολύ μας εμπιστεύονται. Αξίζει να τονιστεί ότι η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν τόσο μεγάλη που κάλυψε από μόνη της το ύψος της έκδοσης, με τους θεσμικούς επενδυτές να προσθέτουν την υπερκάλυψη.

Θεωρούμε ότι η εμπιστοσύνη αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μας, η μεγαλύτερη ανταμοιβή κι αναγνώριση για την σκληρή προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά  και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που εκφράζεται διαχρονικά. Χιλιάδες άνθρωποι εμπιστεύονται στον Όμιλό μας τις οικονομίες τους κι αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό. Ταυτόχρονα, όμως, είναι για εμάς και μια πολύ μεγάλη ευθύνη, μια ηθική δέσμευση για το μέλλον.

Δεσμευόμαστε κι εμείς από την πλευρά μας, λοιπόν, ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά με όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες των επενδυτών που μας στηρίζουν, των μετόχων μας, αλλά και των χιλιάδων εργαζομένων και συνεργατών μας.   
Σήμερα που η χώρα μας το χρειάζεται ακόμα περισσότερο, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να παίζουμε ηγετικό ρόλο στην πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Έλληνες.
Επενδύοντας σε πρωτοπόρα έργα καθαρής ενέργειας, υποδομών και παραχωρήσεων.
Δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Προστατεύοντας το περιβάλλον.
Προσφέροντας στις τοπικές κοινωνίες.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Η χώρα μας, όπως κι ολόκληρος ο κόσμος,  αναζητά τρόπους να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της διπλής κρίσης –δημόσιας υγείας κι οικονομικής– που προκάλεσε η πανδημία covid–19. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα λόγω της πανδημίας, όσο πρωτόγνωρα κι αν είναι, θα φαντάζουν «μικρά» συγκρινόμενα με τις ολέθριες επιπτώσεις που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή, αν δεν κινηθούμε άμεσα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι η Καθαρή Ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές, αποτελεί μονόδρομο. Για το λόγο αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια πραγματική επανάσταση.

Η επανάσταση της Καθαρής Ενέργειας! Κι είναι ευτύχημα ότι εδώ και χρόνια στην πρωτοπορία αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας βρίσκεται η Ευρώπη. Κι είναι, επίσης, πολύ θετικό ότι κι η χώρα μας φαίνεται να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ε.Ε. επενδύει μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε πράσινες επενδύσεις, οι οποίες θα αποτελούν και την ραχοκοκαλιά του αναμενόμενου Ταμείου Ανάκαμψης για την στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία. Δεν είναι, επίσης, τυχαίο, ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα θεωρεί τις πράσινες επενδύσεις και ειδικά τις επενδύσεις σε ΑΠΕ ως μία εξαιρετική αμυντική επενδυτική επιλογή, η οποία δεν υφίσταται αξιοσημείωτη επίδραση από γεγονότα σαν την πανδημία.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους τομείς των υποδομών και των παραχωρήσεων, στους οποίους επίσης πρωταγωνιστούμε. Παρά τις δυσκολίες, εκτιμώ ότι ο Όμιλός μας θα συνεχίσει αναπρωταγωνιστεί και να αναπτύσσεται δρέποντας τους καρπούς των στρατηγικών επιλογών που έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες.

Η χώρα μας έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία, αλλά και μια πολύ δύσκολη πρόκληση. Οι πόροι που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ, κι άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων μαζί με την μόχλευση με ιδιωτικά κεφάλαια, αθροίζουν ένα πρωτοφανές πακέτο που ξεπερνά τα 60 δις. ευρώ. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε για να αλλάξουμε σελίδα, να αφήσουμε πίσω την πολυετή κρίση και να διαμορφώσουμε ένα νέο σύγχρονο κράτος, που θα προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες στους πολίτες του αλλά και ασφάλεια κι ευημερία στις επόμενες γενιές.    

Η πρόκληση είναι πρωτοφανής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να απορροφήσουμε τεράστια ποσά μακριά από τις παθογένειες και τις μεθόδους του παρελθόντος. Θεωρούμε ότι κομβικό σημείο για την επιτυχία του πολύ δύσκολου αυτού εγχειρήματος θα είναι να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις με Μεγάλη Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία, που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.  Όλες οι επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς.

Δεν είναι ίδιες όλες οι επενδύσεις. Δεν είναι το ίδιο χρήσιμη μια επένδυση που υλοποιείται αποκλειστικά με εισαγωγές διεθνών προϊόντων και δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας με μία επένδυση που ρίχνει χρήμα στην ελληνική οικονομία από την πρώτη μέρα υλοποίησής της, δημιουργεί πολλές και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και προσφέρει εισφορές, φόρους, χρήση προϊόντων της εγχώριας βιομηχανίας, τοπική, περιφερειακή κι εθνική ανάπτυξη.

Οι τομείς της καθαρής ενέργειας (κυρίως αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα), της αποθήκευσης ενέργειας με αντλησοταμίευση, των ενεργειακών υποδομών, ο τομέας του περιβάλλοντος και οι μεγάλες υποδομές έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και για αυτό αποτελούν τους πυλώνες του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτές οι επενδύσεις έχουν υψηλό συντελεστή εγχώριας προστιθέμενης αξίας που ενίοτε ξεπερνά το 70%, αλλά κι έναν πολλαπλασιαστή που προσεγγίζει το 2, δηλαδή για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε αυτούς τους τομείς, στην ελληνική οικονομία επιστρέφουν περίπου 2 ευρώ.

Στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσπαθούμε πρώτοι εμείς να κάνουμε πράξη όσα λέμε. Επενδύσαμε περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ μέσα στην κρίση στους τομείς της καθαρής ενέργειας, του περιβάλλοντος και των υποδομών, διατηρώντας συνεχώς και αδιαλείπτως το σύνολο των διαθεσίμων μας στις ελληνικές τράπεζες.

Βάζουμε πλάτη και τώρα έχοντας δρομολογήσει νέες επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, που θα δημιουργήσουν την προσεχή πενταετία περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας.
Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και στις ξεχωριστές ικανότητες των Ελλήνων και όπως κάνουμε διαχρονικά θα βάλουμε και πάλι πλάτη, ώστε η χώρα σύντομα να αλλάξει σελίδα προς όφελος όλων των Ελλήνων.