Στη μίσθωση χώρου στην Αθήνα για χρήση γραφείων προχωρά ο ΟΛΘ

Στη μίσθωση χώρου στην Αθήνα για χρήση γραφείων προχωρά ο ΟΛΘ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τo άρθρο 100 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης με την Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD", η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου. Η εν λόγω μίσθωση αφορά ενοικίαση 7ου ορόφου για χρήση γραφείων, εμβαδού 340 τ.μ., επί της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, έναντι μηνιαίου τιμήματος 6.630 ευρώ (καθαρή αξία) και διάρκειας 9 ετών, με σκοπούς την περαιτέρω εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και την βέλτιστη προβολή των δράσεων της "ΟΛΘ Α.Ε.". H σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί αμέσως μετά την παρέλευση 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης, ενώ συνοδεύεται και από την δέουσα έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – άμεσα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας – η οποία αξιολογεί το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για την Εταιρία και τους μετόχους οι οποίοι δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, βάσει του άρθρου 101 παρ.1.

Οι μετοχές της "DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD" ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία "Belterra Holdings Limited" η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκουν κατά 100% οι μετοχές της "Belterra Investments Limited" η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 30% των μετοχών της εταιρίας "Melbery Investments Ltd", η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% των μετοχών της εταιρίας "South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd" η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% της "ΟΛΘ Α.Ε.».