Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη ΛΑΡΚΟ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ. Πρόκειται για τον πρώτο από τους δύο διαγωνισμούς ο οποίος διενεργείται από τον ειδικό διαχειριστή Γ. Μελέτη.
 
Σύμφωνα με την πρόσκληση η ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021.

Τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν: τις παραχωρήσεις μεταλλευτικών δικαιωμάτων επί των μεταλλείων της Εύβοιας, της Φθιώτιδας (περιοχή Άγιος Ιωαάννης) τα αποθέματα μεταλλευάτων, αγροτεμάχια στην περιοχή της Λάρυμνας και στην Εύβοια, καθώς και τον κινητό και λοιπό εξοπλισμό στην περιοχή της Λάρυμνας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από δυνητικούς επενδυτής και θα προεπιλεγούν εκείνοι που θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που θα καθορίζονται βάσει του διαγωνισμού.
Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού , οι προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενοι της πρώτης φάσης θα υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή.

Σημειώνεται ότι εκτός από το διαγωνισμό του ειδικού διαχειριστή, θα διενεργηθεί παράλληλα διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ για τα πάγια που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (εργοστάσιο της Λάρκο και δημόσια μεταλλεία). Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις η πρόσκληση για το διαγωνισό του ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα.