ΑΒΑΞ: Στα 8,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο – Μείωση 13% στον κύκλο εργασιών

Μικρή επιδείνωση σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου ABAX στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε €375,7 εκατ. καταγράφοντας μείωση 13% σε σχέση με €432,1 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, η οποία οφείλεται κυρίως στην πτώση της δραστηριότητας κατά το α’ εξάμηνο του έτους λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID‐19.

Στο γ’ τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €116 εκατ. σημειώνοντας αμελητέα πτώση έναντι €117,0 εκατ. στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2019. Η αυξημένη δραστηριότητα από νέα έργα το 2020, όπως ο ΕλληνοΒουλγαρικός Αγωγός IGB και το έργο "Ston Bypass” στην Κροατία, πρακτικά αντιστάθμισε την επιβράδυνση των εργασιών και τις καθυστερήσεις στην παραλαβή των χρησιμοποιούμενων υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού, κυρίως στο μεγάλο ενεργειακό έργο που εκτελεί η Εταιρεία στο Ιράκ λόγω του lockdown της διεθνούς οικονομίας, αλλά και την ολοκλήρωση έργων, όπως ο αγωγός TAP ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2019.

Η μειωμένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2020 δεν συνοδεύτηκε από μείωση του προσωπικού στα έργα, με αποτέλεσμα τη συμπίεση της μικτής κερδοφορίας του Ομίλου. Το μεικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε €28,3 εκατ. έναντι €31,9 εκατ. στην συγκρίσιμη περίοδο του 2019 (μείωση 11,%).

Η επίδραση της μειωμένης δραστηριότητας στην οικονομία και στις μετακινήσεις & μεταφορές αποτυπώνεται στα μειωμένα κατά 44% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, τα οποία ανήλθαν σε €23,5 εκατ. στο εννεάμηνο του 2020 έναντι €41,9 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε €22,8 εκατ. έναντι €35,3 εκατ. το 2019 (μείωση 35%), ενώ σε επίπεδο εταιρείας το κέρδος εκμετάλλευσης του εννεαμήνου έφτασε τα €21,3 εκατ. έναντι €26,4 εκατ. στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του 2019.

Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2020 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Ομίλου έφτασε τα €8,9 εκατ. έναντι €10,4 εκατ. το 2019. Στο γ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους €1,4 εκατ. έναντι κέρδους €1,2 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2020 για τον Όμιλο ανήλθε σε €34,5 εκατ. έναντι €46,7 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ στο γ΄τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε €7,8 εκατ. για τον Όμιλο έναντι €10,3 εκατ. στο περυσινό τρίμηνο.

Τα ποσά της συγκριτικής προηγούμενης περιόδου έχουν αναμορφωθεί ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα κονδύλια της τρέχουσας υπό αναφορά περιόδου, σύμφωνα με τα κατωτέρω: Οι εταιρίες Conspel Qatar WLL και J&P Qatar WLL έπαυσαν να περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 ‐ 30.09.2020 λόγω της απώλειας ελέγχου και της αδυναμίας άσκησης ουσιώδους επιρροής.

Επίσης, το έργο του Education City Stadium στο Κατάρ έπαυσε να περιλαμβάνεται στα έργα του τοπικού υποκαταστήματος της ΑΒΑΞ κατά την ενσωμάτωσή του στις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΑΞ ΑΕ. Αναλυτική αναφορά υπάρχει στις σχετικές σημειώσεις στην Ετήσια Οικονομική Εκθεση της 31.12.2019 και την Ενδιάμεση Οικονομική Εκθεση 30.06.2020 της Εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών που αφορά στην συγκριτική προηγούμενη περίοδο 01.01 – 30.09.2019 ανέρχεται σε €131 εκ, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα ανέρχονται σε €135 εκατ. με επίπτωση στο μεικτό αποτέλεσμα ‐€4 εκ. Τα μεγέθη αυτά της συγκρίσιμης περιόδου έχουν αναμορφωθεί ώστε να μην περιλαμβάνονται τα ποσά αυτά.

Οι καθαρές απαιτήσεις του Ομίλου από συμβατικά περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο γ’ τρίμηνο του 2020 κατά €42,5 εκατ. φτάνοντας τα €132,2 εκατ., καθώς ένα σημαντικό μέρος αυτών των απαιτήσεων τιμολογήθηκε και μεταφέρθηκε στο κονδύλι Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις, το οποίο αυξήθηκε κατά €51,5 εκατ. στην ίδια περίοδο φτάνοντας τα €320,9 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν στη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2020 κατά €18 εκατ., κυρίως λόγω αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και αύξησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των συμμετοχών σε επιχειρήσεις. Η αντίστοιχη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και δεσμευμένων καταθέσεων της Εταιρείας έφτασε τα €22 εκατ., λόγω εξόφλησης προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς επίσης μείωσης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

Το κονδύλι των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου παρουσιάζει μικρή αύξηση κατά €4,0 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του 2020, ανερχόμενο σε €405,7 εκατ., ενώ στην Εταιρεία το αντίστοιχο κονδύλι κατά την ίδια περίοδο υποχώρησε κατά €12,5 εκατ. φτάνοντας τα €329,0 εκατ.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα €617 εκατ. κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2020, ενώ στην Εταιρεία σημειώθηκε μικρή μείωση κατά €4 εκατ. στα €504 εκατ. Αναλυτικότερα, εκταμιεύθηκαν μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους €29 εκατ. με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ως στήριξη προς πληττόμενες επιχειρήσεις από τον COVID‐19, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η συμβατική αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων του Ομίλου.

Τα ίδια κεφάλαια τόσο στον Όμιλο όσο και στην Εταιρεία μειώθηκαν ελαφρά στη διάρκεια του γ΄ τριμήνου, φτάνοντας τα €105,1 εκατ. από €108,8 εκατ. σε ενοποιημένη βάση, και σε €317,8 εκατ. από €323,8 εκατ. για την Εταιρεία, λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος της περιόδου αλλά και της αρνητικής επίδρασης από την προσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.