ΕΚΤ: Οι τράπεζες να μη διανέμουν μερίσματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021

H EKT με νέο της μήνυμα ζητεί από τις τράπεζες να μη διανείμουν μερίσματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, οι τράπεζες θα πρέπει να επιδείξουν εξαιρετική σύνεση όσον αφορά στα μερίσματα και στις αγορές ίδιων μετοχών.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ ζητεί από όλες τις τράπεζες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μη διανείμουν μερίσματα ή να προχωρήσουν σε αγορές ίδιων μετοχών ή να περιορίσουν τέτοιες κινήσεις, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η σύστημα αποτυπώνει επίσης μια αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αυτό έγινε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Ρίσκου.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, η ΕΚΤ αναμένει ότι τα μερίσματα και οι αγορές ίδιων μετοχών θα παραμείνουν χαμηλότερα του 15% των συνολικών κερδών για τη χρήση 2019-2020 και όχι υψηλότερα από 20 μονάδες βάσεις του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όποιος είναι χαμηλότερα.

Οι τράπεζες που σχεδιάζουν να πληρώσουν μέρισμα ή να αγοράσουν ίδιες μετοχές πρέπει να είναι κερδοφόρες και να έχουν ισχυρά κεφάλαια.

Αναμένεται να επικοινωνήσουν με την κοινή εποπτική ομάδα για να συζητήσουν εάν το επίπεδο διανομής που σχεδιάζουν είναι συνετό.

Επίσης οι τράπεζες θα πρέπει να απέχουν από τη διανομή προμερισμάτων από τα κέρδη τους του 2021.

Η ΕΚΤ τονίζει πως η προηγούμενη σύσταση για μια προσωρινή αναστολή όλων των μερισμάτων και των αγορών ίδιων μετοχών της 27ης Μαρτίου και η επακόλουθη επέκτασή της στις 28 Ιουλίου, αποτυπώνουν τις εξαιρετικές και δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε η οικονομία το 2020.

Στην αναθεώρηση της σύστασής της, η ΕΚΤ αναγνωρίζει τη μειωμένη αβεβαιότητα σε μακροοικονομικές προβλέψεις. Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις βρίσκονται κοντά στο κεντρικό σενάριο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση ευπάθειας που διεξήγαγε η ΕΚΤ στο α΄ εξάμηνο του έτους, και η οποία επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Η αναθεωρημένη σύσταση στόχο έχει να διασφαλίσει την ικανότητα των τραπεζών να απορροφούν τις ζημιές και να προχωρήσουν σε δανεισμούς για να στηρίξουν την οικονομία.

Απαιτείται συνεχής συνετή προσέγγιση, καθώς η επίδραση της πανδημίας στους ισολογισμούς των τραπεζών δεν έχει εκδηλωθεί πλήρως σε μια εποχή που οι τράπεζες επωφελούνται ακόμη από διάφορα μέτρα στήριξης και θεωρώντας ότι οι πιστωτικές απομειώσεις έρχονται με χρονική καθυστέρηση.

Η σύσταση σχετίζεται με τις τρέχουσες εξαιρετικές συνθήκες και θα παραμείνει σε ισχυρή μέχρι τον τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

Τότε, ελλείψει σημαντικών δυσμενών εξελίξεων, η ΕΚΤ σκοπεύει να καταργήσει τη σύσταση και να επιστρέψει στα σχέδια αξιολόγησης των κεφαλαίων των τραπεζών και διανομής, με βάση το αποτέλεσμα του κανονικού κύκλου εποπτείας.

Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα μαξιλάρια για το κεφάλαιό τους και τη ρευστότητα, για σκοπούς απορρόφησης ζημιών και δανεισμού.

Η ΕΚΤ δεν θα απαιτήσει από τις τράπεζες να αρχίσουν αναπληρώνουν τα κεφαλαία τους πριν επιτευχθεί η κορύφωση της μείωσης κεφαλαίου.