Ελινόιλ: Στα 9,9 εκατ. ευρώ τα EBIDTA στο εννεάμηνο

Σε συνέχεια της από 18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος Εταιριών ΕΛΙΝΟΙΛ (εφεξής "ο Όμιλος") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά του.

Οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εσωτερική αγορά το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 396 χιλ. μετρικούς τόνους έναντι 403 χιλ. μετρικοί τόνοι την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%. Στο Διεθνές Εμπόριο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2.168 χιλ. μετρικούς τόνους σε σχέση με 1.998 χιλ μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9%.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε € 1.170 εκατ. παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Η μείωση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το εννεάμηνο του 2020 παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις της εταιρίας το ίδιο διάστημα κινήθηκαν υψηλότερα.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2020 σε € 36,9 εκατ. έναντι € 38,6 εκατ. του εννεαμήνου του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις των καυσίμων κίνησης στην εσωτερική αγορά. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9.9 εκ. τους εννέα πρώτους μήνες του 2020, έναντι €13,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 29%.

Η μείωση αυτή οφείλεται συνδυαστικά τόσο στην πτώση του όγκου πωλήσεων των καυσίμων κίνησης λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, όσο και στα αυξημένα έξοδα (σταλίες, ασφάλιστρα κλπ) των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου εξ αιτίας των προβλημάτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σ’ αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον εξ’ αιτίας της πανδημίας, το γ’ τρίμηνο του 2020 ήταν αναμενόμενο να επηρεαστεί αρνητικά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Η κερδοφορία της ΕΛΙΝΟΙΛ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία του τουρισμού, δεδομένου ότι έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο πρατηρίων στα νησιά και πολλαπλές συνεργασίες στις μαρίνες.

Παρά την πολύ σημαντική μείωση του αριθμού των τουριστών που επισκέφθηκαν την χώρα μας, σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 80%, οι πωλήσεις καυσίμων στους τουριστικούς περιορισμούς επηρεάσθηκαν λιγότερο του αναμενόμενου. Οι λόγοι ήταν, η αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, η χρήση του αυτοκινήτου σαν ασφαλέστερο μέσο για τις μετακινήσεις εις βάρος άλλων τρόπων και η μικρή, έστω, άφιξη τουριστών από το εξωτερικό που συνέβαλε στην ανάπτυξη κάποιων πωλήσεων, κυρίως στα μεγάλα νησιά.

Η αγορά παρουσίασε μια σημαντική βελτίωση στο γ’ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα καύσιμα κίνησης στο γ’ τρίμηνο παρουσίασαν μείωση -8%, έναντι μείωσης -15,6% στο α’ εξάμηνο.

Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν, να πετύχει ο Όμιλος ένα ακόμη κερδοφόρο τρίμηνο στο 2020 (+€ 1.630 χιλ.) Αναλυτικά, τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.4 εκ. έναντι € 4,8 εκ., τα ΕΒΙΤ € 2,8 εκ. έναντι € 4,3 εκ. και τα Κέρδη προ Φόρων € 1,6 εκ. έναντι € 2,9 εκ.

Κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2020 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται ικανοποιητική. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης από ελληνικές και ξένες τράπεζες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της λειτουργίας του.