Όμιλος Βιοκαρπέτ: Μείωση κύκλου εργασιών και EBITDA στο εννεάμηνο

Μείωση κύκλου εργασιών και EBITDA σε ενοποιημένο επίπεδο κατέγραψε το εννεάμηνο 2020 ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση για τα μεγέθη του.

Πιο ειδικά, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2020 στα € 90,36 εκ έναντι 95,58 εκ στο αντίστοιχο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 5,46% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2020 στα € 32,14 εκ έναντι €27,31 εκ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 17,71%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. μειώθηκε κατά 4,75% και ανήλθε στα € 3,27 εκ το 2020 έναντι € 3,43 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2020 της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 5,42% και ανήλθε στα € 1,76 εκ το 2020 έναντι € 1,67 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2019. Οι συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 επίδρασαν σημαντικά στην μείωση του κύκλου εργασιών για τον Όμιλο.

Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αναμένεται μείωση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο εξαιτίας του δεύτερου lockdown και του κλεισίματος των εμπορικών υποκαταστημάτων στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,83 € εκ. έναντι 5,88 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μείωση κατά 17,92%. Οι ζημίες προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 95,41% και διαμορφώθηκαν στα € (0,02)εκ. έναντι € (0,36) εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,28 € εκ. έναντι 1,66 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αύξηση κατά 97,58%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2020 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 20,71% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,04 εκ. έναντι € 0,03 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.