Πλαστικά Θράκης: Νέο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους € 25,5 εκατ.

Έκτακτο επενδυτικό πρόγραμμα ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. Οι νέες επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των  €25,5 εκατ., εκ των οποίων €21,4 εκατ. αφορούν στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και €4,1 εκατ. στις  επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Σκωτία και όλες αφορούν στον τομέα των Τεχνικών Υφασμάτων.

Η χρηματοδότηση του νέου αυτού επενδυτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κυρίως με ίδια κεφάλαια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και την αυξημένη ρευστότητα του Ομίλου, αποφάσισε την άμεση υλοποίηση του έκτακτου επενδυτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί επιπρόσθετη επένδυση συγκριτικά με το τρέχον επενδυτικό πλάνο του 2021, ή όποιο άλλο επιπρόσθετο επενδυτικό πλάνο δυνητικά εγκριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στη Βιώσιμη Κερδοφόρα Ανάπτυξη του Ομίλου, με έμφαση στους στρατηγικούς άξονες της περαιτέρω μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της ανταγωνιστικότητας, στη  βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, στην καθετοποίηση επιμέρους παραγωγικών διαδικασιών, με παράλληλη εστίαση στην κυκλική οικονομία και στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι επιμέρους ενέργειες του νέου επενδυτικού προγράμματος που θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη συνοψίζονται ως ακολούθως:

-     επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής τεχνικής ίνας, η οποία αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των μη υφαντών βελονωτών υφασμάτων (Needle Punch). Τα υφάσματα Needle Punch απευθύνονται σε πληθώρα εφαρμογών στους κλάδους υποδομών και κατασκευών, γεωργίας, αυτοκινητοβιομηχανίας κ.λπ.,

-     επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό ανακύκλωσης, για αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης τελικών προϊόντων ή πλαστικών απορριμμάτων, τόσο από τις εσωτερικές παραγωγικές διαδικασίες, όσο και τρίτων πηγών, ενέργεια η οποία εναρμονίζεται με τις δεσμεύσεις του Ομίλου, αφενός για τη χρήση περισσότερων ανακυκλωμένων πρώτων υλών, αλλά και εστιάζοντας στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τελικών προϊόντων του,

-     επένδυση σε εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του εργοστασιακού συγκροτήματος του Ομίλου στην περιοχή της Ξάνθης (net metering), ισχύος 1.5 MW, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

-     επένδυση σε υποδομές (γη και κτίρια), η οποία θα δημιουργήσει τις ικανές συνθήκες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, αλλά και θα διαμορφώσει συνθήκες μελλοντικής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της κερδοφορίας των εταιρειών του Ομίλου.

Περαιτέρω στο πλαίσιο του έκτακτου επενδυτικού προγράμματος, στις εγκαταστάσεις της Don & Low στο Forfar της Σκωτίας, θα πραγματοποιηθούν:

-     επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό λαμιναρίσματος για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην περαιτέρω μεταποίηση μη υφαντών υφασμάτων Spunbond, με σκοπό την αύξηση των περιθωρίων κέρδους,

-     επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό ανακύκλωσης, για αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης τελικών προϊόντων ή πλαστικών απορριμμάτων, τόσο από τις εσωτερικές παραγωγικές διαδικασίες, όσο και τρίτων πηγών,

-     επένδυση σε υποδομές (γη και κτίριο), η οποία θα δημιουργήσει τις ικανές συνθήκες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, αλλά και θα διαμορφώσει συνθήκες μελλοντικής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της κερδοφορίας της εταιρείας.

Αναφορικά με το ανωτέρω νέο επενδυτικό πλάνο, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κ. Δημήτρης Μαλάμος σημείωσε:

«Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος της περιόδου 2015 -2020, των ιδιαίτερα ικανοποιητικών αποτελεσμάτων του Ομίλου το 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021 και τη σταδιακή επαναφορά του Ομίλου στο παραδοσιακό μίγμα πωλήσεων, η Διοίκηση του Ομίλου εστιάζει στην επόμενη μέρα και εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, βελτίωσης των υποδομών και περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων.

»Οι άμεσες επενδυτικές ενέργειες που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε την πεποίθηση ότι θα θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, θα συμβάλουν στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και θα θέσουν τις βάσεις για τις επόμενες επιχειρηματικές μας κινήσεις, πάντα στο πλαίσιο της Κερδοφόρας Βιώσιμης Ανάπτυξης».