Εurobank: Στις 23 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

Στις 23 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 2 Ιουλίου 2021 απόφασή του καλεί τους μετόχους να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.

4. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.

7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

12. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.