Πώς βλέπουν οι μικρομεσαίες το νέο εργασιακό, τον νέο πτωχευτικό και τα μέτρα στήριξης

Αισιόδοξες για την πορεία τους εμφανίζονται κατά πλειοψηφία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, παρ΄ ότι το 75% αυτών αναφέρει ότι υπέστη ζημιές κατά την περίοδο της πανδημίας και το 66% ότι δεν ικανοποιήθηκε από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, όπως προκύπτει από νέα μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών OPINION POLL.

H έρευνα υλοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 επιχειρηματιών-επαγγελματιών μελών του Ε.Ε.Α και βασικά πεδία διερεύνησης ήταν οι απόψεις για τον νέο Νόμο για τα Εργασιακά και τον Πτωχευτικό Κώδικα αλλά και η κατάσταση των Επιχειρήσεων. Στο τεύχος της έρευνας πέραν των κεντρικών καρτών υπάρχουν οι αναλύσεις ανά τομέα δραστηριότητας, ανά νομική μορφή και αναλύσεις με βάση το μέγεθος της Επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων).

Προκύπτουν επομένως ένα σύνολο ιδιαίτερα σημαντικών συμπερασμάτων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το 89% του δείγματος ήταν Επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζόμενους ( το 77% μέχρι 5 εργαζόμενους και το 12% από 6 έως 10 εργαζόμενους).

Τα βασικά συμπεράσματα είναι:

– Η άσχημη εικόνα για την κατάσταση των Επιχειρήσεων σ’ αυτή την φάση, καθώς το 75% δηλώνει ότι υπέστη μεγαλύτερες ή μικρότερες ζημιές κατά την περίοδο της πανδημίας, έναντι ενός 24% που δηλώνει ότι οι ζημιές ήταν μικρές ή και μηδαμινές.

– Το 31% θεωρεί ότι βοήθησαν τα μέτρα στήριξης Επιχειρήσεων και εργαζομένων από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα από την Κυβέρνηση, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της τάξης του 66% θεωρεί ότι δεν βοήθησαν ικανοποιητικά.

– Παρ’ όλα αυτά, το 68% αισθάνονται αισιόδοξοι για την πορεία της δικής τους Επιχείρησης, ενώ το 31% αισθάνεται λίγο (23%) ή και καθόλου (8%) αισιόδοξο.

– Το 7% δηλώνει ότι έχει ανοικτό στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο που δεν ικανοποιεί ενώ το 17% έχει ανοιχτές σημαντικές οφειλές σε Εφορία, Τράπεζες, ΙΚΑ και αλλού που δεν μπορεί να ικανοποιήσει.

– Το 53% απαντάει ότι ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας απειλεί με πτώχευση -ακόμα και απώλεια της πρώτης κατοικίας- όλο και περισσότερους, με το 22% να έχει διαφορετική άποψη, ενώ ένα ογκώδες 25% δεν απαντά / δεν γνωρίζει.

– Το 45% θεωρεί ότι η αφαίρεση του ακινήτου, η μίσθωση για 12 χρόνια και η δυνατότητα αγοράς του μετά την 12ετία χωρίς να αφαιρούνται τα μισθώματα που καταβλήθηκαν, δεν είναι μια καλή ρύθμιση. Αντίθετα, θετική άποψη για αυτή την ρύθμιση έχει το 30% με το 25% να μην απαντά, να μην γνωρίζει.

– Το 65% θεωρεί ότι με δεδομένες τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας (διαδίκτυο, τηλεργασία κ.ά), ήταν αναγκαίο να προσαρμοστεί η εργατική νομοθεσία η οποία δεν είχε αλλάξει από το 1982. Αντίθετη άποψη είχε το 26%.

– Το 50% διαφωνεί με την θέσπιση του δικαιώματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, εφόσον το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Στην ερώτηση αναφερόταν το παράδειγμα, ότι μπορεί κάποιος να εργάζεται 10 ώρες την ημέρα για ένα χρονικό διάστημα και να παίρνει σε αντάλλαγμα ρεπό, περισσότερες άδειες, ή μειωμένο ωράριο. Θετική άποψη εξέφρασε το 47%.

– Το 54% βλέπει θετικά την δυνατότητα στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας για εργασία τέσσερις ημέρες την εβδομάδα χωρίς μείωση των αποδοχών. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το 42%.

– Το 53% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά την αύξηση του ορίου για υπερωρίες στις 150 ώρες το χρόνο, για διευκόλυνση όσων επιχειρήσεων και εργαζομένων το θέλουν. Αντίθετη άποψη είχε το 43%.

– Το 51% θεωρεί ότι καταργείται το 8ωρο, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 45%.

– Το 78% κρίνει θετικά ότι με τον Νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο της τηλεργασίας και κατοχυρώνεται το "δικαίωμα στην αποσύνδεση", ώστε όσοι εργάζονται με τηλεργασία, να κλείνουν τους υπολογιστές και να μην είναι διαθέσιμοι σε κλήσεις και μηνύματα, μετά το τέλος του ωραρίου τους. Αντίθετη άποψη έχει το 17%.

– Το 89% κρίνει θετικά ότι θεσπίστηκαν μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς, όπως η άδεια 14 ημερών με αποδοχές για τους νέους πατέρες, γονική άδεια και για τους δύο γονείς με επιδότηση για δύο μήνες από τον ΟΑΕΔ, δικαίωμα των γονέων για ευέλικτο ωράριο και τηλεργασία. Αντίθετη άποψη έχει το 7%.

– Το 72% αντιμετωπίζει θετικά την εισαγωγή «ψηφιακής κάρτας εργασίας» ώστε να καταγράφεται αυτόματα ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, οι υπερωρίες, η υπερεργασία κ.ά. και θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο Εργασίας. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 25%.
 
– Το 84% έχει θετική άποψη για τις προβλέψεις για την προστασία των εργαζομένων σε συνεργατικές πλατφόρμες, όπως π.χ. των εργαζομένων σε delivery κ.λπ. όπως το δικαίωμα στη συνδικαλιστική έκφραση και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αντίθετη άποψη είχε το 10%.

– Το 54% θεωρεί θετικό ότι εξισώνονται οι αποζημιώσεις των εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλλήλων. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 15%, ενώ το 31% επιφυλάχτηκε μη απαντώντας.

– Το 68% θεωρεί θετικό μέτρο την θέσπιση Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής στην θέση του ΣΕΠΠΕ. Αντίθετη άποψη είχε το 21%.

– Συνολικά για τον νέο Νόμο για τα Εργασιακά θετική άποψη έχει το 52% έναντι ενός ποσοστού 40% που εξέφρασε αρνητική άποψη.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΜμΕ και αποτελούν οδηγό για τις δράσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων και των επαγγελματιών.