Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων στα €358 εκατ. το πρώτο εξάμηνο

Κέρδη προ φόρων στα €358 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το πρώτο εξάμηνο 2021, διπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Κατέγραψε παράλληλα αύξηση 18% σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα €505 εκατ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPEs, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€2,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Ταυτόχρονα η Πειραιώς ανακοίνωσε μείωση NPEs κατά €13,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο, με το δείκτη NPE στο 23% (μείωση στο μισό σε έξι μήνες), παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης για μονοψήφιο δείκτη NPE.

Ανακοίνωσε επίσης εκταμιεύσεις δανείων ύψους €3,4 δισ. το πρώτο εξάμηνο, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. που έχει τεθεί για το έτος 2021 και ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά €2,2 δισ. το πρώτο εξάμηνο.

Τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν στα €444 εκατ., μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα (σε επαναλαμβανόμενη βάση) στο 41% το πρώτο εξάμηνο, έναντι 49% την ίδια περίοδο του 2020.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16%, με δείκτη κεφαλαικής επάρκειας σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στο 14%, proforma για την επίπτωση Sunrise 1 στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό

Χρ. Μεγάλου: Οι επιδόσεις της Πειραιώς παραμένουν ισχυρές

«Κατά το δεύτερο εξάμηνο 2021 αναμένεται ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη, με περαιτέρω επιτάχυνση το 2022, κυρίως λόγω της ανόδου της εγχώριας ζήτησης και της έναρξης έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας", αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου και προσθέτει:

"Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιδόσεις της Πειραιώς παραμένουν ισχυρές χάρη στο εκτεταμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού που υλοποιούμε. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €3,8 δισ. μέχρι το τέλος Ιουλίου, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021. Οι καταθέσεις πελατών και τα αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €2,2 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Σε όλες τις δραστηριότητές μας, συνεχίσαμε να εστιάζουμε στην υποστήριξη των πελατών μας, στην αύξηση των εσόδων μας και στην αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων. Αυτή η πρόοδος οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ύψους €0,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο 2021 (+18% σε ετήσια βάση). Συμπεριλαμβάνοντας χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,0 δισ.

Η πορεία μας μέχρι σήμερα υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., όσο και η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ., ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και αποτέλεσαν δύο σημαντικά ορόσημα.

Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPE είναι σε τροχιά επίτευξης με στόχο μονοψήφιο δείκτη NPE έως τις άρχες του 2022. Η μείωση NPE διαμορφώθηκε σε €13,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα των συναλλαγών Phoenix, Vega και Sunrise 1 που υπάγονται στο πρόγραμμα "Ηρακλής", καθώς επίσης και των οργανικών ροών. Επιπλέον, η διανομή σε είδος στους μετόχους μας, των μετοχών που αντιστοιχούν στο 65% των τίτλων μεσαίας προεξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων NPE Phoenix και Vega, έχει προγραμματισθεί για τις επόμενες ημέρες.

Η κεφαλαιακή μας θέση είναι ισχυρή και το πρόσφατο αποτέλεσμα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού συνιστά μία περαιτέρω απόδειξη. Ο δείκτης επάρκειας βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης και λαμβάνοντας υπόψη την υλοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε σε 10,0%, στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επιδιώκουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα. Προχωράμε στην υλοποίηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών, με στόχο την αξιοποίηση νέων ευκαιριών, ειδικότερα μέσω της μόχλευσης των διαρθρωτικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αυξάνοντας τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας, εισάγοντας νέες στρατηγικές διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων για την αξιοποίηση της αναμενόμενης ανοδικής τάσης, παράλληλα με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που εντοπίζονται στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στις επιδιώξεις μας για μονοψήφιο δείκτη NPE, υψηλό μονοψήφιο δείκτη απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, όπως έχουν επικοινωνηθεί στους μετόχους μας. Παράλληλα, ενισχύουμε το σχέδιο δράσης μας για τα θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), με ένα νέο ετήσιο πλάνο ενεργειών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα».

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: Θετικές Τάσεις σε όλες τις Βασικές Γραμμές

Ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους υποστηριζόμενα από περαιτέρω αύξηση του ενεργητικού

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €772 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, ενισχυμένα κατά 6% ετησίως, λόγω του αυξημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων και της αξιοποίησης του μηχανισμού TLTRO III. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €407 εκατ., +11% ετησίως.

Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων που αναμένεται από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Αναδιάρθρωσης που αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο 6μηνο 2021, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στα έντοκα στοιχεία ενεργητικού το 2ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκε στο 2,6% σε σύγκριση με το 2,5% το 1ο 3μηνο 2021.

Σταθερά ανοδική πορεία προμηθειών

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €101 εκατ., +27% ετησίως, επίδοση που σηματοδοτεί το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο για την Πειραιώς σε επαναλαμβανόμενη βάση. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια, η κίνηση κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες και τα έσοδα από ασφαλιστιστικά προϊόντα, αλλά και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 0,54% το 2ο τρίμηνο 2021, +12μ.β. σε τριμηνιαία βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή εσόδων από προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα €177 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, 17% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω μείωση λειτουργικών εξόδων -2% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 6μηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε €444 εκατ. -2% ετησίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 9% ετησίως στα €96 εκατ., καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του προσωπικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 1ο 6μηνο 2021 κατά 7% σε ετήσια βάση στα €195 εκατ., λόγω του υψηλότερου κόστους για έργα που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 41% το 1ο 6μηνο 2021 έναντι 49% το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Έσοδα προ προβλέψεων που αντανακλούν τη δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €505 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, 18% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων

Οργανικό έξοδο προβλέψεων σημαντικά βελτιωμένο το 2ο 3μηνο 2021

Το 2ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €94 εκατ. από €132 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs. Απομειώσεις ύψους €2,2 δισ. το 2ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από τις συναλλαγές Phoenix, Vega και Sunrise 1 HAPS μεικτής λογιστικής αξίας €14 δισ. Το οργανικό έξοδο των προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 1,1% το 2ο 3μηνο 2021.

Προ φόρων και καθαρό αποτέλεσμα το 2ο 3μηνο 2021

Το προ φόρων αποτέλεσμα το 2ο 3μηνο 2021 ανέρχεται σε ζημία €1.980 εκατ. ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδη €267 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημία €2,0 δισ. το 2ο 3μηνο 2021, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση, το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο κατά €0,2 δισ.
Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού: Ενίσχυση Πελατειακών Κεφαλαίων

Αύξηση καταθέσεων +12% ετησίως με χαμηλότερο κόστος

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €51,2 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2021, αυξημένες κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το επίπεδο προ κρίσης. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 9μ.β. έναντι 10μ.β. το 1ο 3μηνο 2021 και 20μ.β. το 2ο 3μηνο 2020.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €13,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2021, αυξημένη σε σχέση με τα €11,0 δισ. τέλη Μαρτίου 2021, λόγω της αύξησης TLTRO III στη δημοπρασία του Ιουνίου. Ο Όμιλος Πειραιώς βελτίωσε περαιτέρω τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο επίπεδο του 210%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος βελτιώθηκε σε 65% στο τέλος Ιουνίου 2021.

Αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων

Τα δάνεια προ προβλέψεων και απομειώσεων ανήλθαν σε €36,6 δισ. έναντι €47,9 δισ. τέλη Μαρτίου 2021 λόγω της αποαναγνώρισης των περιμέτρων NPEs Phoenix και Vega. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2ου 3μήνου 2021 πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση της περιμέτρου NPE Sunrise 1 ως διακρατούμενη προς πώληση. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €33,2 δισ. στις 30 Ιουνίου 2021. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €3,4 δισ. το 1ο 6μηνο 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες επιχειρήσεις, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις).

Επιτάχυνση της μείωσης των ληξιπρόθεσμων δανείων (NPEs)

Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €9 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2021 έναντι €22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 23% έναντι 45% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κυρίως λόγω της αποαναγνώρισης των περιμέτρων NPE Phoenix και Vega και της κατηγοριοποίησης ως διακρατούμενης προς πώληση της περιμέτρου NPE Sunrise 1, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2ο 3μηνο 2021, ύψους €13 δισ. Για το 2021, οι πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα "Ηρακλής, αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €19 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ τα υπόλοιπα έργα αναμένονται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές του έτους 2022.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικά επίπεδα

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,6%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,8%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται pro-forma για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού που θα ακολουθήσει την αποαναγνώριση της τιτλοποίησης NPE Sunrise 1, για την οποία οι ζημίες έχουν ήδη λογισικοποιηθεί πλήρως στο 2ο 3μηνο 2021.