Οι φόροι που υπεραπέδωσαν το 2021

Τα έσοδα από φόρους το 2021 ανήλθαν σε 48.126 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.266 εκατ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η υπέρβαση των εσόδων προήλθε από υπέρβαση άμεσων και έμμεσων φόρων για το σύνολο του 2021. Ειδικότερα, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 63 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 337 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 112 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

ε) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 11,2%,

στ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ζ) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,1%,

η) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 11,4%,

θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 103 εκατ. ευρώ ή 4%, εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4%,

ι) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,9%,

ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 521 εκατ. ευρώ ή 5,4%,

ιβ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 207 εκατ. ευρώ ή 6,5%,

ιγ) Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 8,5%,

ιδ) Μεταβιβάσεις κατά 513 εκατ. ευρώ ή 6,3%,

ιε) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ιστ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 126 εκατ. ευρώ ή 5,3%, εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 84 εκατ. ευρώ ή 9,5%.