Ευρωζώνη: Αύξηση του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο

Το μέσο κόστος νέων επιχειρηματικών δανείων στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Ιανουάριο κατά 7 μονάδες βάσης στο 1,43%, ενώ το μέσο κόστος για τα στεγαστικά δάνεια νοικοκυριών έμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 1,33%, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το μέσο επιτόκιο για νέες προθεσμιακές καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο -0,30% και 0,24%, αντίστοιχα.

Αμετάβλητο σε γενικές γραμμές παρέμεινε και το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις όψεως επιχειρήσεων και νοικοκυριών και συγκεκριμένα στο -0,04% και 0,01%, αντίστοιχα.