Μειώθηκε σημαντικά ο αλιευτικός στόλος της χώρας

Μειώθηκε κατά 11,7% ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών, μέσης και παράκτιας αλιείας, το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τον αριθμό των σκαφών να ανέρχεται σε 12.148 το 2021, έναντι 13.763 σκαφών το 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι μεταβολές του αριθμού των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών (μέσης και παράκτιας αλιείας), κατά τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

• Ο αριθμός των σκαφών μέσης αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρι) παρουσίασε μείωση 5,2% το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 459 (235 μηχανότρατες και 224 γρι-γρι) το 2021 και σε 484 (245 μηχανότρατες και 239 γρι-γρι) το 2020.

• Ο αριθμός των σκαφών παράκτιας αλιείας (βιντζότρατες και λοιπά εργαλεία) παρουσίασε μείωση 12,0% το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 11.689 (208 βιντζότρατες και 11.481 λοιπά σκάφη) το 2021 και σε 13.279 (221 βιντζότρατες και 13.058 λοιπά σκάφη) το 2020.

Ποσότητα και αξία αλιευμάτων

Η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων μέσης και παράκτιας αλιείας μειώθηκε κατά 16,8% και η αξία τους μειώθηκε κατά 1,6% το 2021 σε σύγκριση με το 2020.

Συγκεκριμένα, η συνολική αλιευθείσα ποσότητα ανήλθε σε 58.365,1 τόνους και η αξία σε 234.417,1 χιλιάδες ευρώ το 2021, έναντι 70.182,5 τόνων και 238.190,4 χιλιάδων ευρώ το 2020.

Οι μεταβολές στην ποσότητα και την αξία των αλιευμάτων, κατά κατηγορία αλιείας, είναι οι εξής:

• Στη μέση αλιεία, η ποσότητα των αλιευμάτων παρουσίασε μείωση κατά 19,5%, ενώ η αξία τους παρουσίασε μη σημαντική αύξηση 0,04%, το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 34.691,6 τόνους και η αξία σε 101.116,4 χιλ. ευρώ, ενώ το 2020 η ποσότητα ήταν 43.085,8 τόνοι και η αξία 101.074,3 χιλ. ευρώ.

• Στην παράκτια αλιεία, η ποσότητα και η αξία των αλιευμάτων παρουσίασαν μείωση κατά 12,6% και 2,8%, αντίστοιχα, το 2021 σε σχέση με το 2020.
Συγκεκριμένα, το 2021 η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 23.673,5 τόνους και η αξία σε 133.300,7 χιλ. ευρώ, ενώ το 2020 η ποσότητα ήταν 27.096,7 τόνοι και η αξία 137.116,1 χιλ. ευρώ.

Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη

Το 2021, από τους 58.365,1 τόνους της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας μέσης και παράκτιας αλιείας, το 78,5% αφορούσε ιχθύες, το 9,6% κεφαλόποδα, το 11,0% μαλακόστρακα και το 0,9% οστρακοειδή. Αντιστοίχως, τo 2020, από τους 70.182,5 τόνους, το 79,6% αφορούσε ιχθύες, το 9,9% κεφαλόποδα, το 9,2% μαλακόστρακα και το 1,3% οστρακοειδή.

Οι μεταβολές της ποσότητας των αλιευμάτων από τη μέση και την παράκτια αλιεία, κατά βασική ομάδα ταξινόμησης αλιευμάτων (ιχθύες, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα και οστρακοειδή), είναι οι εξής:

• Στο σύνολο των ιχθύων παρατηρήθηκε μείωση 18,0% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 αλιεύτηκαν 45.833,2 τόνοι ιχθύων, έναντι 55.884,9 τόνων το 2020.

• Στο σύνολο των κεφαλόποδων παρατηρήθηκε μείωση 19,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 αλιεύτηκαν 5.586,5 τόνοι κεφαλόποδων, έναντι 6.950,5 τόνων το 2020.

• Στο σύνολο των μαλακόστρακων παρατηρήθηκε μείωση 0,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 αλιεύτηκαν 6.394,4 τόνοι μαλακόστρακων, έναντι 6.448,3 τόνων το 2020.

• Στο σύνολο των οστρακοειδών παρατηρήθηκε μείωση 38,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 αλιεύτηκαν 551,1 τόνοι οστρακοειδών, έναντι 898,8 τόνων το 2020.

Τα είδη με τις μεγαλύτερες αλιευθείσες ποσότητες είναι η σαρδέλα και ο γαύρος, τα οποία με ποσότητες 8.046,3 τόνους και 7.322,3 τόνους, αντίστοιχα, καλύπτουν το 13,8% και το 12,5% του συνόλου των αλιευθεισών ποσοτήτων του έτους 2021.

Ομοίως, για το 2020, οι ποσότητες της σαρδέλας και του γαύρου ανήλθαν σε 10.680,8 τόνους (15,2% της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας) και 11.275,5 τόνους (16,1% της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας), αντίστοιχα.

Ποσότητα αλιευμάτων, κατά περιοχή αλιείας

Οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων εντοπίζονται στις περιοχές αλιείας: α. Κόλποι Θερμαϊκός και Χαλκιδικής, 14.379,2 τόνοι και ποσοστό 24,6% και β. Κόλποι Στρυμωνικός και Καβάλας, ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό Πέλαγος, 12.237,7 τόνοι και ποσοστό 21,0%.