Πως θα φορολογηθούν οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη μεθοδολογία προσδιορισμού της έκτακτης εισφοράς που θα κληθούν να καταβάλουν οι ηλεκτροπαραγωγοί για τα υπερέσοδα της περιόδου από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2022.

Μέσω της ΚΥΑ επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας επιβολής της έκτακτης εισφοράς ύψους 90% επί των υπερεσόδων των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς προβλέπει προκαταρκτικό υπολογισμό από τη ΡΑΕ, με βάση τα μη πιστοποιημένα στοιχεία από τους ορκωτούς λογιστές.

Στόχος είναι να καταβληθεί άμεσα το ποσό της έκτακτης εισφοράς από κάθε ηλεκτροπαραγωγό και να ακολουθήσει εκκαθάριση.
Τα τελικά πιστοποιημένα ποσά θα πρέπει να υποβληθούν στη ΡΑΕ έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023.   

Στόχος είναι ο καταλογισμός της έκτακτης εισφοράς να γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου, ώστε οι εταιρείες να εγγράψουν τα αντίστοιχα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2022.

Η έκτακτη εισφορά, θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριμήνου από την κοινοποίησή της στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για να χρηματοδοτηθούν έτσι οι επιδοτήσεις των τελικών καταναλωτών.
Εκτιμάται ότι το τελικό ποσό επί του οποίου θα επιβληθεί η έκτακτη εισφορά είναι της τάξης των 450 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέσω της νέας ΚΥΑ προσδιορίζεται ότι η έκτακτη εισφορά θα υπολογιστεί αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις. Συγκεκριμένα το ποσό επί του οποίου θα υπολογιστεί η Έκτακτη Εισφορά πρέπει να απομειωθεί:

-Με τα ποσά των εκπτώσεων συνέπειας, εφόσον έχουν χορηγηθεί επί κυμαινόμενων τιμολογίων.

-Με τα ποσά των λοιπών εκπτώσεων που έχουν παρασχεθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι εκπτώσεις να έχουν παρασχεθεί σε πελάτες που έχουν συνάψει συμβάσεις προμήθειας με κυμαινόμενα τιμολόγια,

β) οι εκπτώσεις να έχουν χορηγηθεί επί της πραγματικής -ήτοι εκκαθαρισμένης- κατανάλωσης ενέργειας, καθώς τυχόν εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί σε «έναντι» λογαριασμούς επανυπολογίζονται από τον προμηθευτή κατά την έκδοση του «εκκαθαριστικού» λογαριασμού.