Αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς η DBRS

Η DBRS αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης του εκδότη σε ΒΒ από Β (υψηλή).

Ταυτόχρονα, η DBRS Morningstar αναβάθμισε τη Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Καταθέσεων της Τράπεζας σε ΒΒ (υψηλή), η οποία βρίσκεται μία βαθμίδα πάνω από την Εσωτερική Αξιολόγηση, αντανακλώντας το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

Οι λόγοι της αναβάθμισης
Η αναβάθμιση αντανακλά τη συνεχή βελτίωση του προφίλ κινδύνου του Ομίλου, η οποία απορρέει από την περαιτέρω μείωση του αποθέματος των παλαιών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και τον περιορισμένο σχηματισμό νέων NPEs. Ωστόσο, οι δείκτες ποιότητας ενεργητικού του Ομίλου εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά αδύναμοι με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Η DBRS Morningstar αναμένει ότι η εισροή νέων NPE θα αυξηθεί τα επόμενα τρίμηνα λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, του υψηλότερου κόστους ζωής και της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά, το προφίλ κινδύνου της Πειραιώς θα πρέπει να παραμείνει ισχυρότερο από ό,τι στο παρελθόν χάρη στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου, την ισχυρότερη κάλυψη των NPEs και τη στήριξη της επέκτασης των δανείων από έργα που συνδέονται με τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τα ενισχυμένα κεφαλαιακά αποθέματα του Ομίλου λόγω της συνεχιζόμενης εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων, καθώς και της χαμηλότερης επιβάρυνσης από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Η Πειραιώς έχει επιδείξει βελτιωμένη πορεία στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων κερδών το τελευταίο διάστημα και η DBRS Morningstar αναμένει ότι η τάση αυτή θα παραμείνει σε γενικές γραμμές.

Ωστόσο, κάποια συμπίεση του περιθωρίου κέρδους, πιθανώς υψηλότερα λειτουργικά έξοδα στο άμεσο μέλλον λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των ψηφιακών επενδύσεων, καθώς και αύξηση του πιστωτικού κόστους λόγω πιθανών νέων κινδύνων για την ποιότητα του ενεργητικού ενδέχεται να ανακόψουν τη δυναμική.

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας εξακολουθούν να λαμβάνουν υπόψη το ισχυρό εγχώριο franchise του Ομίλου στη λιανική και την εταιρική τραπεζική, καθώς και τη σταθερή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας. Παρ’ όλα αυτά, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενσωματώνουν επίσης τη μέτρια διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου και των ροών εσόδων της Πειραιώς, καθώς και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) που περιλαμβάνονται στην κεφαλαιακή δομή του Ομίλου, το οποίο θεωρούμε ως μια πιο αδύναμη μορφή κεφαλαίου.