Alpha Bank: Ισχυρό ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών στο roadshow της Τράπεζας στο Λονδίνο

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank, η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού της, μέσω του σχεδίου Galaxy, αλλά και οι πρωτοβουλίες για τον λειτουργικό μετασχηματισμό και την οργανωτική αναδιάρθρωση της Τράπεζας βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών, κατά τη διάρκεια του διήμερου roadshow που ολοκληρώθηκε χτες στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο των επαφών με τους θεσμικούς επενδυτές, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης και ο CFO Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, μαζί με στελέχη του Investors Relationς, συναντήθηκαν με περισσότερους από 50 αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων και χαρτοφυλάκια όπως η Blackrock και η Schroders, από τους βασικούς μετόχους της τράπεζας.
Ο επόμενος κύκλος συναντήσεων προγραμματίζεται τον ∆εκέμβριο σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο έχει τη στήριξη των μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων, ενώ σημαντικά αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών στο σύνολό τους, καθώς επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής Oικονομίας που δημιουργεί η μείωση της αβεβαιότητας, η δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, η εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων.

Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank που, όπως προέκυψε από τον κύκλο επαφών στο Λονδίνο, ελκύουν περισσότερο τους ξένους θεσμικούς είναι:

Η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού της, μέσω του σχεδίου Galaxy ύψους 12 δισ. ευρώ, που αποτελεί την 3η πανευρωπαϊκά από την έναρξη της κρίσης συναλλαγή τιτλοποίησης και μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το μέγεθος της τιτλοποίησης, που ανακοίνωσε ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, αναμένεται να προσελκύσει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια που, εκτός από τα δάνεια που θα τιτλοποιηθούν, θα αποκτήσουν πλειοψηφικό ποσοστό σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης καθυστερημένων δανείων στην ελληνική αγορά, τη Cepal με ενεργητικό υπό διαχείριση περίπου 27 δισ. ευρώ.

Η εν λόγω συναλλαγή αποσκοπεί στη δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων ∆ανείων στην Ελλάδα κατά περίπου 73% με αποτέλεσμα οι δείκτες NPEs και NPLs να μειωθούν σε 20% και 10%, από 44% και 28%, αντίστοιχα.
Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank

Τέλος, το στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2020-2022 προβλέπει τη μείωση των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό και των NPLs σε ποσοστό χαμηλότερο του 5% έως το τέλος του 2022, σηματοδοτώντας έτσι τη πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της.

-    Η πρόθεση της Alpha Bank να αξιοποιήσει πλήρως το σχέδιο "Ηρακλής" (HAPS), κάνοντας χρήση κρατικών εγγυήσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ ώστε να εκμεταλλευτεί τον μηδενικό συντελεστή ρίσκου (RW factor) για τη διακράτηση των senior ομολόγων της τιτλοποίησης, καθώς αυτά θα είναι εγγυημένα από το Ελληνικό ∆ημόσιο.

-    Η αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς έκδοση νέων μετοχών (zero dilution) και παράλληλα με τη διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής βάσης, άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριετούς της πλάνου. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, ενώ σκοπεύει να αξιοποιήσει το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2).

-     Ο σημαντικός μετασχηματισμός του λειτουργικού της μοντέλου, με στόχο ο ∆είκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost to Income) να διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του 48% και ο ∆είκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost to Assets) να μειωθεί κάτω των 145 μονάδων βάσης, το 2022. Συγκεκριμένα, βάσει του νέου τριετούς σχεδίου της τράπεζας, προβλέπεται μείωση των συνολικών εξόδων του ομίλου κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ και του δικτύου καταστημάτων κατά περίπου 18%.

-     Η ταχύτερη ανάκαμψη στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων δεδομένης της σημαντικής μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, δεδομένης της σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των δανειακού χαρτοφυλακίου, μετά την ολοκλήρωση του project Galaxy, το κόστους πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από 70 μονάδες βάσης το 2022 από 200 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο του 2019, με αποτέλεσμα η τράπεζα να στοχεύει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (return of equity) 9% το 2022, από χαμηλότερο του 1% τον Σεπτέμβριο του 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ο μέσος όρος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών της Ευρωζώνης κυμαίνεται περίπου στο 7%.

-    Η ευρεία οργανωτική αναδιάρθρωση της τράπεζας και η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, με κατάργηση των θέσεων των αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων, σύσταση εννεαμελούς εκτελεστικής επιτροπής και δημιουργία θέσης γενικού διευθυντή που θα εποπτεύει το σχέδιο μετασχηματισμού. Στόχος των αλλαγών είναι η τράπεζα να προχωρήσει αποτελεσματικά το στρατηγικό πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού της και επιστροφής σε μακροχρόνια κερδοφορία, και να εστιάσει στη χρηματοδότηση της πελατείας της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες μέσω μιας αποδοτικότερης λειτουργικής πλατφόρμας.

Απώτερος στόχος της νέας διοίκησης είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με νέα δάνεια 14 δισ. ευρώ μέχρι το 2022.