Μειωμένες κατά 11% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ το 2019

Σε 1,950 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του oμίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για την χρήση 2019 έναντι 2,204 δισ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας μείωση 11%.

Τα μικτά κέρδη του oμίλου για το 2019 ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,4 εκατ. ευρώ το 2018 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το 2018.

Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του oμίλου (EBT) παρέμειναν στα 4,3 εκατ. ευρώ του 2018, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2019 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 2019 είναι η επιβράβευση της τήρησης με απόλυτη συνέπεια του επιχειρηματικού πλάνου που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτικής δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά.

Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως επιπλέον αποτέλεσμα τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2019 ενίσχυσε το δίκτυο πρατηρίων της, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό, χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων "ελίν" και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Παράλληλα, ισχυροποίησε το πρόγραμμα πιστότητας "ελίν up επιβράβευση", με την προσθήκη φυσικής κάρτας, προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα νέων πελατών, ενισχύοντας την πιστότητά τους στο brand ελίν, καλύπτοντας πλέον το σύνολο του πιστού κοινού της ΕΛΙΝΟΙΛ.

Επιπροσθέτως, με την προσθήκη των νέων προϊόντων ελίν "Electricon" & ελίν "Aerion", εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, με πλήρη γκάμα ενεργειακών προϊόντων και δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών της, έχοντας συγχρόνως μια σημαντική ευκαιρία ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους παραδοσιακούς πελάτες της.

Σε επίπεδο ομίλου, το 2019 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσίασαν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική διατηρεί την εξαιρετική ανοδική πορεία και εδραιώνει την παρουσία της σε μεγάλα έργα επιτυγχάνοντας εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στην άρτια οργάνωση και την εκμετάλλευση των επωφελών συνεργασιών στον χώρο των ναυλώσεων, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε μικρές ζημίες. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd διένυσε μια δύσκολη περίοδο, με αποτέλεσμα την αρνητική συνεισφορά της στα αποτελέσματα του ομίλου.