Έρχεται πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης -300 εκατ. ευρώ για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις

Η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση και μάλιστα της τάξης του 129%, στις κατά κεφαλήν δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη. Ωστόσο ακόμα κι έτσι, παραμένουμε πολύ κάτω από τη μέση της πανευρωπαϊκής βαθμολογίας, με μόλις 151,20 ευρώ ανά κάτοικο, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 262,70 ευρώ.

Η εικόνα βελτιώνεται αν δει κανείς τις σχετικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς έναντι 0,74% μέσου ευρωπαϊκού όρου, στην Ελλάδα ο πήχης έχει ανέβει στο 0,76%. Σε απόλυτους αριθμούς, οι κρατικές δαπάνες, που κατευθύνονται στην Έρευνα και Ανάπτυξη, έφτασαν τα 1,58 δισ ευρώ από περίπου 885 εκ ευρώ το 2018.

Το προφανές είναι ότι για να καλύψει η Ελλάδα το “χάσμα” με την υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να “τρέξει”. Σε αυτήν την “κούρσα” σημαντική θα είναι η συμβολή των 300 εκ ευρώ, που προορίζονται από το νέο ΕΣΠΑ για δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Τι χρηματοδοτείται

Παρέμβαση I – Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις: απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε 60 εκ ευρώ.

Παρέμβαση ΙΙ – Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 180 εκ ευρώ.

Παρέμβαση III – Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 39 εκ ευρώ.

Παρέμβαση IV – Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 21 εκ ευρώ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αφορούν στους εξής τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: 1. Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία 2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα 4. Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 7. Αειφόρος Ενέργεια 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες.