Με ποιο τρόπο θα διενεργείται ο έλεγχος για την υλοποίηση των επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοίνωσαν ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα,www.ependyseis.gr, στην ενότητα «Υποστηρικτικό υλικό» του νόμου 4399/2016, τα υποδείγματα των βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσεων σε ποσοστό 100%, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 133829/23-12-2019 (Β' 789/24-12-2019).

   Ρυθμίζεται, συνεπώς, οτιδήποτε αφορά στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   Επισημαίνεται, ότι οι αντίστοιχες φόρμες υποβολής αιτήματος ελέγχου από τους επενδυτικούς φορείς καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είναι ήδη διαθέσιμες για όλους τους αναπτυξιακούς νόμους.

Για τη διενέργεια των ελέγχων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

   – Οι ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές ή και οι ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του ΠΣΚΕ για την παροχή σχετικού κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΛΤΕ. Παράλληλα, αποστέλλονται και αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας.

   – Ο φορέας της επένδυσης υποβάλει αίτημα ελέγχου για την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, πρέπει να ορίσουν στο ΠΣΚΕ και τους ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, δηλώνοντας τον ΑΦΜ τους (υπάρχει σχετικό πεδίο στις φόρμες του αιτήματος).

   – Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και εφόσον κριθεί πλήρες, ο δηλωθείς ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ή μέλος της ελεγκτικής εταιρείας αποκτά πρόσβαση στην ενέργεια της έκθεσης ελέγχου του ΠΣΚΕ.

   Η ενέργεια για τα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του ν.4399/2016 είναι ήδη διαθέσιμη και θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες για τους νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

   – Διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με την από 9-3-2020 σχετική ανακοίνωση της ΕΛΤΕ (http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/anakoinosi_003_2020.pdf).

   – Υποβολή της έκθεσης μέσω του ΠΣΚΕ.

   – Λήψη της «έκθεσης διασφάλισης», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 καθώς και της έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, σύμφωνα την υπ' αριθμ. 134020/23.12.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 4767/24-12-2019), με τα τυχόν πρόσθετα αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξή της, και τις σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης από τον πολιτικό μηχανικό, τον μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης ειδικότητας επαγγελματία όπου προβλέπεται.

   – Έλεγχος της πληρότητας της έκθεσης ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία.